Angående Djurplågeri och om hur länge man får binda sin hund utomhus respektive inomhus!

2016-10-17 i Övriga brott
FRÅGA
Hur länge får man binda en hund i Sverige (spelar ingen roll om det är in- eller utomhus)?Och isåfall om man har den bunden längre än vad som är lagligt, vad blir/kan bli påföljden?Mvh Mårten
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jordbruksverkets föreskrifter är av vikt för din fråga.

Enligt djurskyddslagen 6 § står det att: "Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna."

Jordbruksverket är en central myndighet för djurskyddslagen och som fått till uppgift av regeringen att bl.a. föreskriva om djurskyddsbestämmelser. http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo11_2.pdf

I jordbruksverkets föreskrifter står det bl.a. om regler för hur, vart och hur lång tid man får binda en hund:

1. Du får inte binda en hund inomhus. Du får dock hålla hunden i koppel en stund i syfte att lugna ner en hunden om den är stökig.

2. Du har rätten att binda din hund utomhus under en kortvarig tid, och högst i 2 timmar per dygn (och troligen inte 2 timmar i sträck), och enbart på ett sådant sätt som inte kommer skada din hund. (Valpar under 6 månader för enbart bindas under kortare stunder).
Det är exempelvis också förbjudet att binda sin hund vid ett fordon.

Djurplågeri

Brottsbalkens 16 kap 13§ reglerar om brottet djurplågeri, och bestämmelsen lyder så här:

"Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år."

Fokus i denna bestämmelse är just lidandet hos hunden. Om du binder din hund utomhus på ett sådant sätt som utsätter din hund för ett lidande, och du antingen haft uppsåt till lidandet eller varit grovt oaktsam i förhållande till lidandet så kan du göra dig skyldig till djurplågeri.

Enligt förarbeten till lagen anses Grov oaktsamhet främst bli aktuellt i sådana situationer där en person åsidosätter reglerna i djurskyddslagen eller dess tillämpningsföreskrifter (Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser). Grov oaktsamhet bedöms i varje enskilt fall för sig. Det innebär att ett åsidosättande av reglerna i djurskyddslagen eller dess tillämpningsföreskrifter INTE nödvändigtvis behöver innebära att du varit grovt oaktsam. Allt beror helt enkelt på hur mycket hunden har lidit av att vara bunden, och hur medveten och likgiltig du har varit inför konsekvenserna (att din hund lidit) av ditt handlande.

Du kan alltså dömas till fängelse i högst 2 år om du gör dig skyldig till djurplågeri, och i "bästa" fall bara dömas till böter.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (865)
2020-11-30 Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar
2020-11-30 Hets mot folkgrupp genom profilbild?
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på sig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?

Alla besvarade frågor (86944)