FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/06/2015

Ändringar i ett befintligt avtal

Hej,

Jag är chef på ett medelstort företag. I mitt anställningsavtal finns en konkurrensklausul där det framgår att jag förbinder mig att inte börja arbeta vid konkurrerande verksamhet inom en sexmånadersperiod efter anställningens avslutande. Klausulen blir giltig om jag säger upp mig, om arbetgivaren sager upp mig blir den ogiltig. Enligt avtalet ska det utgå månadslön under ovanstående period. Ersättningen ska betalas ut när arbetsgivaren fått framställan därom.

Nu har jag sagt upp mig vid företaget. Min bild är att avtalet gäller, jag kan skicka in en framställan om ersättning och sedan betalar företaget ut månadslön. Betalar de inte månadslön kan jag ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Arbetsgivaren hävdar att de inte vill tillämpa konkurrensklausulen med hänvisning till att de nu tillåter mig att gå till konkurrerande verksamhet. De uttrycker att jag får prova frågan i domstol och att de stämt av med deras jurister som hävdar att de enkelt kommer att vinna med ovanstående skäl.

Jag är inte med i facket och förstår att en rättsprocess kan bli kostsam för mig och det mot förmodan skulle vara så att jag förlorar målet.

Mina frågor gäller om rättsläget kring avtalet, är det rättligt hållbart att hävda att man inte vill tillämpa konkurrensklausulen? Som jag ser det har jag ett giltigt avtal där jag kan skicka in framställan och sedan förvänta mig betalning. Om det ska bli rättslig prövning ligger väl initiativet hos arbetsgivaren?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga,

En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Överenskommelsen som ligger till grund för det uppkomna avtalsförhållandet ska således bestå oavsett om ena parten under ett senare skede inte längre vill göra vissa villkor i avtalet gällande.

Vill en part göra ändringar eller tillägg i ett befintligt avtal ska detta ske i samstämmighet med medkontrahenten som har att godkänna dessa ändringar och/eller tillägg.

Att en part inte presterar enligt vad som särskilt är föreskrivet i ett avtal är att betrakta som ett avtalsbrott och möjliggör för den andra parten att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet. Påföljder som kan göras gällande på grund av att en fullgörelse inte har skett är bl.a. tvång till fullgörelse; som innebär att parten föreläggs, av rätten, att fullgöra sina avtalade prestationer genom att åberopa det bindande avtalet.

Vad gäller bevisbördan så är huvudregeln inom civilrätten att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Lyckas parten med detta övergår bevisbördan på motparten som har att visa att omständigheten inte föreligger.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning