FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/01/2017

Ändring av avtalsvillkor och prisändringsklausul

Hej!

Jag är kund/ medlem i på ett gym. Det ett innebär att jag har skrivit på ett löpande avtal med två månaders uppsägning. Avtalet gäller ett dagtid kort. Mån-fre 06-16.

Nu har jag fått meddelande via mail att det går jättebra för dem. Men de har märkt att många dagtids meddlemmar väljer att uppgardera till ordinarie (Dygnet runt). De ser även en minskad förfrågan ang dagtids kort.

Därav så kommer dagtids kort att utgå.Detta innebär för mig en 100 % kostnadsökning. Fr 99kr till 199 kr. Vill jag inte gå med på det så får jag säga upp mitt abonnemang. Enligt dem. Som jag ser det bryter de vårt avtal. Får de göra så?

Hittar inget ang avtal i avtalet gällande detta. Det står ang prisändringar.." En prishöjning på löpande avtal ska meddelas 2 mån innan den träder i kraft. Medlem som säger upp sitt avtal pga en prishöjning är skyddad mot prisändringen under uppsägningstiden."

Men är detta en prishöjning eller en ändring av avtal...

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga på så sätt att du har frågor och funderingar kring ändring av avtalsvillkor och/eller hävande av avtal.

Till att börja med regleras avtalsfrågor i Avtalslagen (AvtL) och mer specifikt genom Avtalsvillkorslagen (AVLK) om avtalsparterna är en konsument och en näringsidkare (en juridisk eller fysisk person som bedriver yrkesmässig verksamhet av ekonomisk natur).
Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning kan bli tillämplig, men bara om avtalet från början är ett tidsbestämt avtal.

Avtalsvillkoren bör vara tydliga och definiera vad avtalet avser att gälla och omfatta. Detta är viktigt dels med anledning av att båda parterna bör vara av gemensam uppfattning om avtalets innehåll. Viktiga villkor att belysa är bland annat avtalets längd och frågor om avbrytande, uppsägande och hävande av avtalet. Om avtalsvillkoren är oklara kommer dem vid en eventuell tvist att tolkas till nackdel för den som har utformat villkoren, men till fördel för konsumenten, ett så kallat konsumentskydd, se 10 § AVLK. Att poängtera är dock, att det alltid är viktigt att noga läsa igenom avtalsvillkoren innan man ingår avtalet, för att ha vetskap och förståelse för vad det är man binder sig till. Du som konsument kan när som helst ta del av avtalsvillkoren om dessa finns tillgängliga på gymmets eventuella webbplats. Om dem inte finns tillgängliga där, så bör avtalsvillkoren följa av avtalet eller ha uppmärksammats då avtalet ingicks. Om du har frågor kring avtalsvillkoren, finns det inget som hindrar dig från att kontakta personalen på gymmet och ställa dessa frågor eller be om att få ta del av avtalsvillkoren igen.

Enligt allmänna avtalsrättsliga principer, gäller huvudregeln om pacta sunt servanda, det vill säga att ingått avtal ska hållas och därför binder parterna till överenskomna prestationer och förpliktelser. Däremot finns det en rad olika undantag från denna rättsprincip.

Ett avtal som gäller tills vidare är inte tidsbundet och avslutas när någon av parterna när som helst väljer att säga upp avtalet. Avtalet gäller då tills dess att uppsägningstiden har gått ut. Uppsägningstiden ska ha fastställts i avtalet (2 månader i ditt fall).
De villkor som gäller i ett tills vidare-avtal kan ändras genom att näringsidkaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra avtalsvillkoren. Rätten och skälen till en prishöjningsklausul ska tydligt framgå i en del av avtalet och uttryckligen godkännas av konsumenten genom att denne exempelvis skriver under avtalet efter att ha tagit del av just det specifika avtalsvillkoret, detta följer av 13 § AVLK. Detta gör det möjligt för en näringsidkare att exempelvis göra prishöjningar.
Ändring av avtalsvillkoren på detta sätt kräver att konsumenten underrättas om ändringen i god tid, som minst en månad före det att ändringen börjar att gälla. Detta är särskilt viktigt med anledning av att konsumenten alltid ska ges möjlighet att säga upp avtalet utan att bli bunden av ändrade avtalsvillkor eller påverkad av extra kostnader.

Sammanfattningsvis så råder det alltid en så kallad avtalsfrihet. Med detta innebär att det alltid står en fritt att ingå och avstå från avtal samt fritt att bestämma vad avtalet ska innehålla. Av denna anledning är det av stor vikt att parterna tar del av avtalsvillkoren och uttrycker en gemensam vilja genom att ingå avtalet.
Gymmet har rätt att göra prishöjningar (och på så vis indirekt, ändra ert ingående avtal) om det är så att dem har förbehållit sig rätten att göra detta genom ett uttryckligt avtalsvillkor med godtagbara skäl, exempelvis om det finns en så pass liten efterfrågan för en specifik tjänst och ökad efter frågan för något annat. Detta gör näringsidkaren delvis för att anpassa sin drivande verksamhet och sitt utbud till det kunden efterfrågar. Som jag ser det i ditt fall, verkar det som om att gymmet i ditt avtal har uppmärksammat dig på att prisändringar kan komma att ske och att gymmet ska meddela dig en sådan ändring minst två månader innan ändringen träder i kraft. Däremot har jag för lite information för att uttala mig om just ett specifikt avtalsvillkor, då jag själv inte har tagit del av ert avtal.

Om du är missnöjd med prishöjningen, kan du alltid säga upp ditt avtal och då är du skyddad mot prisändringen under uppsägningstiden. Det är självklart tråkigt när näringsidkare ändrar något som konsumenten har varit nöjd med och som kanske har varit anledningen till att konsumenten från början ingick avtalet. Däremot får du inte glömma att det kanske finns andra näringsidkare som erbjuder liknande tjänster på liknande villkor som du har varit nöjd med. Det finns också alltid en möjlighet att undersöka om gymmet i fråga är förhandlingsvilliga för att på så vis komma överens om villkor som passar för båda parter. Man kan inte få mer än ett nej.
Jag håller tummarna för att du hittar något som passar dina behov och önskemål!

Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga och funderingar.

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning