Ändring av åtal och åtalsjustering

2020-12-06 i Domstol
FRÅGA
Om det under en rättegång framkommer att ett annat brott, som inte berör målet har begåtts, har domaren, åklagaren eller nämndemännen anmälningsplikt då? Om brottet faller under allmänt åtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjlighet att utvidga åtalet?

I 30 kap. 3 § Rättegångsbalken, RB, anges att rättens dom inte får avse annan gärning än vad som yrkats på. Det finns dock möjligheter för åklagaren att justera in vissa händelser i gärningen, enligt 45 kap. 5 § RB, s.k. ändring av åtal och åtalsjustering.

Enligt första stycket i 45 kap. 5 § RB får väckt åtal inte ändras. Åklagaren får dock under vissa förutsättningar utvidga åtalet till att avse annan gärning. Sådan utvidgning får dock inte ske i högre rätt, dvs i Hovrätten eller Högsta Domstolen, utan endast i tingsrätten. Enligt paragrafens tredje stycke anses inte som ändring av åtal att åklagaren beträffande samma gärning inskränker sin talan eller åberopar annat lagrum än som uppgivits i stämningen eller ny omständighet till stöd för åtalet. Med att åtalet justeras avses de fall där åklagaren åberopar ny omständighet till stöd för åtalet. En åtalsjustering är tillåten också i högre rätt.

Vad som är avgörande är om det som åklagare vill justera innebär en "annan gärning" eller "samma gärning". Om det är samma gärning kan åklagaren själv justera åtalet medans om det är en annan gärning måste domstolen göra en intresseavvägning, i enlighet med 45 kap. 5 § 1 st. RB, "...om rätten med hänsyn till utredningen och andra omständigheter finner det lämpligt".

Annan gärning eller samma gärning?

Är det fråga om en ny eller annan gärning föreligger en utvidgning av åtalet. Sammanfattningsvis kan man säga att en "annan gärning" är om brottet både har en annan handling och en annan angreppspunkt. Med angreppspunkt menas antingen annan målsägande eller annan typ av brott. Om åklagaren vill väcka ett nytt åtal för en annan gärning i pågående mål sker det genom en s.k. tilläggsstämningsansökan. Åklagaren måste dock ha rättens medgivande för att kunna utvidga åtalet till att avse en annan gärning, därav en intresseavvägning. Om åtalet inte utvidgas på det här sättet har åklagaren fortfarande möjlighet att väcka ett nytt åtal för den nya gärningen, dvs ta det utanför den befintliga rättegången och lämna in en stämningsansökan, eftersom det tidigare åtalet/domen inte utgör något hinder, då det rör sig om olika gärningar. En person kan inte åtalas för samma gärning som han redan dömts för - samma gärning redan prövats, 30 kap. 9 § RB, likaså kan man inte åtalas för en gärning där ett mål redan pågår som behandlar samma gärning.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?