Allmänt skadestånd enligt MBL

2017-01-27 i Övrigt
FRÅGA
Vår organisation, har kallats till förhandling med fackförbund avseende en felaktig premie (för lite) inbetald för pension under en viss period bakåt i tiden. Deras rubricering: "Brott mot kollektivavtalet angående pensionsinbetalning enligt 10 och 64pg lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)". Man yrkar "allmänt och ekonomiskt skadestånd". Utan ytterligare förklaringar. Vår utgångspunkt är att reglera eventuella fel inklusive räntekompensation. Finns det något ytterligare som de rimligen kan tänkas yrka skadestånd för, eller är uttrycket att betrakta som ett rent standarduttryck?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga.

Det är inte ett standarduttryck utan mening. Detta betyder att man utöver den rent ekonomiska skadan(som ni avser ersätta som jag förstår det) även yrkar s k allmänt skadestånd enligt Medbestämmandelagen, MBL.

Grunden för att yrka skadestånd finns i 54 § MBL. Då ni har brutit mot kollektivavtal så kan bli skyldiga att ersätta den uppkomna skadan. Med detta avses dels det rent ekonomiska, vilket ni avser ersätta om jag uppfattat er korrekt, och därutöver även s k allmänt skadestånd.

Grunden för deras skadeståndsanspråk är att de påstår att ni brutit mot kollektivavtalet. Detta gör att ni även kan bli ersättningsskyldiga vad avser deras intresse att kollektivavtalet följs och övriga omständigheter, enligt MBL 55 §(allmänt skadestånd). De yrkar alltså, med stöd i MBL 54 och 55 §§, ersättning för rent ekonomisk skada, men även ytterligare ersättning.

Precis vad de yrkar ersättning för, och hur stor ersättning de kan komma att göra anspråk på kan jag inte svara på, eftersom jag inte känner till omständigheterna i ert fall.

Sammanfattning:

Er motpart avser att yrka ersättning dels för den ekonomiska skadan, men även s k allmänt skadestånd vilket de kan göra enligt MBL. Det rör sig alltså om ett yrkande på att ni ska utge en ersättning utöver den rent ekonomiska skada som uppkommit.

Är ni medlemmar i en arbetsgivarorganisation?

- Om ni är det så är mitt första råd att ta kontakt med dem för stöd och råd.

- Om ni inte är det, men vill ha hjälp med att närmare bedöma er motparts anspråk på ersättning så råder jag er att kontakta våra verksamma jurister.

Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1836)
2021-01-28 Gäller uppsägningstiden som framgår av anställningsavtalet?
2021-01-26 Får arbetsgivaren basera lönen på ett provresultat?
2021-01-25 Sänka heltidsanställning men ha kvar timanställningar
2021-01-20 Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?

Alla besvarade frågor (88550)