Allmän Handling

FRÅGA
Hej,Det är så att jag ville genomföra en studie i samband med min utbildning där jag behövde få tag i statistik från ett sjukhus. Statistiken skulle bestå av anonymiserad data så som medeltid till läkare och liknande, det vill säga inget brott mot sekretesslagen. Sjukhuset vägrade ge mig denna informationen med ingen motivering som bakgrund. Jag undrar då om sjukhusen har skyldighet i enlighet med offentlighetsprincipen att lämna ut denna information till mig? Om de har gjort fel, vart vänder jag mig då? Återigen för att klargöra, informationen som efterfrågades var anonymiserade absoluta siffror ackumulerat under ett helt verksamhetsår.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Till att börja med kan nämnas att sekretessen inom sjukvården är omfattande, se 25 kap offentlighets- och sekretesslagen (OSL), men jag får i avsaknad av närmre uppgifter kring ditt ärende utgå från det du säger är korrekt och att inga sekretessproblem föreligger. Jag ska därför nedan redogöra för offentlighetsprincipen, vad den innebär i ditt fall, och avslutningsvis kommentera vilka åtgärder som kan vidtas i de fall en myndighet inte uppfyllt offentlighetsprincipens krav.

Offentlighetsprincipen innebär en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att få ta del av offentliga allmänna handlingar i den utsträckning dessa är tillgängliga för myndigheten ifråga. Principen regleras i 2:1 Tryckfrihetsförordningen (TF) och 6:4 OSL. Ett avgörande moment i offentlighetsprincipen är således att det man önskar ta del av är en allmän handling, och för detta krävs det enligt lag att tre rekvisit är uppfyllda. Dessa är; 1, att det är fråga om en handling, 2, att denna handling förvaras hos myndigheten och, 3, att handlingen är inkommen eller upprättad hos myndigheten.

I detta fall tycks sjukhusets vägran, i avsaknad av sekretessbetänkligheter, kunna ligga i att det andra av dessa rekvisit inte är uppfyllt, dvs. att vi inte har att göra med en handling som förvaras hos myndigheten. Av din fråga framgår det nämligen inte om den information du begärt ut redan är sammanställd i ett existerande dokument eller ej. Om det är fråga om ett existerande, färdigt dokument så lär ”förvaras” rekvisitet vara klart uppfyllt och ett nekande kan strida mot offentlighetsprincipen. Om det däremot är fråga om uppgifter som du önskar att sjukhuset sammanställer åt dig i en "ny" handling blir situationen lite annorlunda.

Tanken bakom offentlighetsprincipen är en sk. likställighetsprincip, dvs. att medborgare ska ha tillgång till samma sorts information som myndigheter har. Därför finns det ingen absolut skyldighet för myndigheter att åt medborgare sammanställa information, och således framställa ”nya” handlingar. Situationen behandlas i 2:3 TF. Här stadgas det att myndigheter är skyldiga att göra sammanställningar av spridda uppgifter endast när det kan göras med rutinbetonade åtgärder. Med rutinbetonade åtgärder ska det förstås åtgärder som inte är förenade med några nämnvärda kostnader. Detta blir en slags ”fall till fall” bedömning, där hänsyn får tas till såväl den allmänna tekniska utvecklingen som den allmänna kompetensen hos den berörda myndigheten. Avgörande kan vara om datorprogram finns eller lätt kan framställas för att utföra sammanställningen.

Det kan givetvis även vara så att någon av de övriga "allmän handling" rekvisiten inte är uppfyllda, men detta kan åtminstone ses som en exemplifiering av möjlig problematik.

Oavsett vilken anledning som kan anses föreligga för att din efterfrågade handling inte ska vara allmän så finns det en möjlighet att klaga på beslutet genom överklagan. Regler om denna typ av överklaganden finns främst i TF 2:15 samt OSL 6:7-8.

Ett avslagsbeslut, som i ditt fall, är alltid överklagbart av dig som begärt att få del av handlingen. Denna överklagan ska göras till kammarrätten (6:8 1 st OSL). Men det är viktigt att notera att överklaganderätten endast föreligger för skriftliga beslut som fattats av en myndighet! Du bör därför först kontakta sjukhuset och begära att de omprövar din begäran och att de lämnar ett skriftligt beslut (6:3 OSL). Det är detta skriftliga beslut som du sedan kan överklaga.

Jag hoppas att mitt svar givit dig klarhet i situationen! Om du önskar mer hjälp med ditt ärende kan jag rekommendera att du vänder dig till någon av våra samarbetspartners, vilka du kan finna här!

MVH

Anton Peterzén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (284)
2020-08-04 Lämnar Lawline ut personuppgifter?
2020-07-31 Kan man ta bort sina uppgifter från Mr Koll?
2020-07-31 Allmänna handlingar
2020-07-31 Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

Alla besvarade frågor (82709)