Allemansrätten omfattning i grönområde?

FRÅGA
Hej! Jag gick på ett grönområde i anslutning till en park vid en strandpromenad. Plötsligt rusar en kvinna ut från en balkong från ett lägenhetshus med en kamera i handen och hotar att hon ska fota mig och ringa till polisen för att jag inte fick gå där för det är "privat område" och att hon ska anmäla mig för inbrott (observera att jag bara promenerade där!!). Är det inte enligt allemansrätten lagligt att vistas i naturen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att situationen är precis så som du beskriver den, dvs. att du vistades i ett grönområde i anslutning till en park vid en strandpromenad och inte tog dig över någon inhängnad eller gjorde någon annan åverkan på platsen, så har du ingen som helst anledning till oro.

Den så berömda svenska allemansrätten har sedan länge gällt som en allmän princip i Sverige, och innebär förstås en rätt att vistas på annans mark och vatten utan att orsaka skadlig åverkan. Det var först 1994 som allemansrätten infördes i grundlagen, där den nu kan hittas i 2:15 sista stycket i Regeringsformen (se här). Lagen är inte särskilt utförlig i sin beskrivning av allemansrätten, och ingen annan lag finns heller som beskriver den närmare. Anledningen till att man medvetet har undvikit att specificera allemansrätten är att inte låsa den till den definition som i sådant fall skulle uppställas i lagtexten. Ur markägarens perspektiv kan den dock sägas innebära en viss inskränkning i dennes äganderätt, så tillvida att han eller hon måste finna sig i att andra uppehåller sig på och i viss mån nyttjar fastigheten och utan att markägaren har rätt till ersättning för detta.

Det finns trots detta givetvis begränsningar i allemansrätten, i den form att markägaren inte får tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada av den som vistas på dennes mark. Med andra ord får varken markägarens hemfrid kränkas eller ekonomiska intressen skadas. Detta kan exempelvis inträffa då den som vistas på området orsakar mer än ringa skada på naturen eller då denne tar sig in på ett inhängnat område, såsom tomtmark där man uppenbart inte har rätt att vistas.

För att återkoppla detta till den situation som du beskriver, så tolkar jag det som att du varken åstadkom någon åverkan på platsen eller på något sätt tog dig in på ett tydligt inhängnat område. Den boende som hävdade att det var "privat område" har möjligen rätt i det faktum att grönområdet tillhör hennes fastighet enligt områdets fastighetsindelning, men som konstaterats ovan så är det ovidkommande för allemansrättens tillämpning vem som är ägare till området. Det faktum att grönområdet är beläget i närheten av en park och vid en strandpromenad, där det normalt vistas många människor, gör din vistelse på grönområdet än mer naturlig. Min slutsats av din beskrivning är att du av allt att döma hade full rätt enligt allemansrätten att vistas i grönområdet och att den boendes anklagelser var ogrundade.

Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på din fråga, och att du inte har avskräckts från att utnyttja din grundlagsfästa rätt att enligt allemansrätten vistas i naturen!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (868)
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?
2021-05-08 Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (92281)