Åldersgräns arbete

2016-03-27 i Övrigt
FRÅGA
Får en 17-åring jobba i kassan i en butik som säljer spel och lotter
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande.

Av 5 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår det att en minderårig, som ännu inte fyllt 16 år eller fullgjort sin skolplikt, får ej anlitas av en arbetsgivare såvida jobbet inte inbegriper lättare göromål. Med lättare göromål avses arbete som ej kan inverka skadligt på en minderårigs hälsa, utveckling eller skolgång.

I det här fallet angår frågan visserligen en 17-åring, men eftersom att det ej står skrivet om huruvida vederbörande har fullgjort sin skolplikt kan jag konstatera att kassaarbete torde falla inom ramarna för lättare göromål. Till följd av detta är det antagligen möjligt för en minderårig att arbeta i kassan.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?