Aktieutdelning från utlandet

vad gäller beskattning på en investering och vinst i sverige. jag investerar i USA i ett bolag med oljeutvinning. Jag får en andel i månadens försäljning av olja. Antag att jag investerar en miljon kronor. Jag får sedan en månatlig andel betald till mig. Men dessa andelar minskar över tid eftersom allt mindre olja kan pumpas upp tills hålet är för torrt. Så under åren tar jag hem denna ersättning och frågan är då beskattningen. Ifall hålet är torrt innan jag fått hem hela investeringen så går jag i förlust. Om jag först månadsvis tar hem pengar tills min miljon är hemtagen så kan jag skatta på resten sen som vinst. Om jag skattar varje månads ersättning som vinst så skulle sedan en försäljning på min andel i borrhålet vara skattefri om borrhålet säljs för en miljon. Men är avkastningen på borrhålet liten eller inget så kan det ju inte ha ett värde på en miljon heller. Så hur ska man tänka på beskattningen i ett sådant här fall?

Lawline svarar

Tack för att du vänder tid till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga har du investerat i ett amerikanskt bolag genom att köpa aktier i bolaget värt 1 miljon. Mot bakgrund av detta tolkar jag dina frågor som följande:

- Vad händer skattemässigt om du tar ut en andel månadsvis?

- Är försäljning av dina aktier skattefria om du väntar tills du fått utbetalat andelar motsvarande 1 miljon?


Aktieutdelning månadsvis

Jag utgår från att du tar emot utdelning i egenskap av fysisk person i det följande. Som fysisk person är du skattskyldig för kapitalinkomster, vilket framgår av av 1 kap 3 § Inkomstskattelagen (IL). Förutsatt att du är folkbokförd i Sverige, vistas här stadigvarande eller har en väsentlig anknytning hit är du obegränsat skattskyldig, 3 kap 3 § IL. Detta innebär att du är skattskyldig för alla inkomster du har, oavsett varifrån de härrör. Det innebär att du är skattskyldig på inkomster som härrör från USA, såsom aktieutdelningen.


Kapitalinkomster är inkomster som uppstår på grund av innehav av en tillgång, såsom en aktie, 41 kap 1 § IL. Aktieutdelningar beskattas i enlighet med kontantprincipen, vilket framgår av 41 kap 8 § IL. Det innebär att beskattning sker det år som aktieutdelningen sker, och när du kan disponera inkomsten. Alla aktieutdelningar som är hänförliga till ett och samma år, kommer att i Sverige beskattas som inkomst för detta år. Vanligtvis är beskattningsåret för fysiska personer ett kalenderår, 1 kap 13 § IL. 


Detta innebär alltså om du inte kan vänta med att beskatta aktieutdelningen tills dess att summan för aktieutdelningen överstiger 1 miljon. Beskattning sker successivt i takt med att du erhåller betalningen.


Försäljning av aktierna

Försäljning av aktier är också en form av kapitalinkomst, som uppstår till följd av avyttring av aktierna, 41 kap 1 § IL.Beskattning för avyttring sker inte enligt kontantprincipen, utan enligt realisationsprincipen. Det innebär att beskattning sker när avtal om försäljning ingås, se 41 kap 10 § och 44 kap 26 § IL.


Aktier är en delägarrätt vilket gör 48 kap IL tillämplig för beräkningen av skatten på försäljningen av aktierna, 48 kap 2 § IL. Beräkningen av vinsten, som är skattepliktig, stadgas i 48 kap 1 § IL. Vinsten motsvaras av kortfattat av ersättningen för avyttringen (det köpare av aktie betalar till dig) subtraherat med omkostnadsbeloppet (det du ursprungligen betalade för aktierna).


Omkostnadsbeloppet kan du deklarera på två olika sätt, förutsatt att andelarna är marknadsnoterade. Är aktierna i fråga onoterade deklarerar du den faktiska anskaffningskostnaden som ditt omkostnadsbelopp, 48 kap 7 § IL.

Om aktierna är marknadsnoterade och de har stigit 80% eller mer i värde sedan du köpte dem, är det klokt att deklarera omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden, 48 kap 15 § IL. Schablonmetoden innebär att du deklarerar anskaffningsutgiften för aktierna till 20% av köpeskillingen för aktierna. Det är fördelaktigt eftersom beräkningen av kapitalvinsten på så sätt kommer att bli mindre, så att du betalar mindre i skatt.


För att illustrera kapitalvinstberäkningen med ett exempel, där jag utgår från att du köpte alla aktier till samma pris vid samma tillfälle:

- Genomsnittsmetoden: 5 miljoner (det köpare betalar dig) - 1 miljon (det du betalade från början) = 4 miljoner i kapitalvinst som beskattas.

- Schablonmetoden: 5 miljoner - (5 miljoner x 0,2 = 1 600 000) = 3 400 000 miljoner i kapitalvinst som beskattas.


Försäljningen av aktierna är inte skattefri, men du kan eventuellt deklarera enligt schablonmetoden för att betala mindre i skatt. Är aktien onoterad kvoteras vidare vinsten, vilket innebär att den effektiva skattesatsen kommer att bli 25% istället för det vanliga 30 %, 42 kap 15 a § IL och 65 kap 7 § IL. Är aktien marknadsnoterad är skattesatsen 30% som vanligt.


Skulle försäljningen av aktierna resultera i en vinst, t.ex. om du säljer för lägre än en miljon uppstår en kapitalförlust. Denna beskattas naturligtvis inte. Kapitalförlusten är avdragsgill i deklarationen, 42 kap 2 § IL. En noterad aktie som säljs med förlust får du göra avdrag för motsvarande hela förlusten men är det en onoterad aktie får du endast göra avdrag för 80% av kapitalförlusten, 48 kap 20 § IL.


Sammanfattning och råd

Om du tar emot aktieutdelningar månadsvis, kommer dessa att beskattas det år som de kommer dig till handa. Vid försäljning av aktierna kan du, förutsatt att aktierna är marknadsnoterade och har stigit i värde med minst 80% deklarera anskaffningsutgiften som 20% av köpeskillingen du erhåller från köparen, för att betala mindre i skatt. I annat fall deklarerar du din vanliga anskaffningsutgift. Om försäljningen resulterar i en förlust, är denna avdragsgill.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo