Aktiebolag. Låneförbud - närstående bolag

2016-02-29 i Bolag
FRÅGA
Jag driver ett eget AB (1) sedan 2013 och har nu startat ett AB (2) till där jag äger 50 %. Kan jag låna ut pengar från (1) till (2) för att öka likviditeten i samband med uppstarten för att sedan betala tillbaks från (2) till (1) så fort likviditeten är OK.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Låneförbud

I 21 kap. aktiebolagslagen (2005:551) finns det regler om låneförbud. Av 21 kap. 1 § 5 p. aktiebolagslagen följer det att aktiebolag (1) inte får lämna penninglån till aktiebolag (2) om aktieägare i aktiebolag (1) även, ensam eller tillsammans med andra som också omfattas av låneförbudet, har ett bestämmande inflytande över aktiebolag (2). Dessa andra som också omfattas av låneförbudet framgår av 21 kap. 1 § 1-4 punkterna;

aktieägare i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern,styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller i annat bolag i samma koncern,make, maka, sambo, syskon eller släkting rätt upp- eller nedstigande led till de som avses i punkterna 1 eller 2,den som är besvågrad med den som avses i punkterna 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon

I detta fall kan alltså låneförbudet i 21 kap. 1 § 5. p aktiebolagslagen aktualiseras om du, ensam eller tillsammans med andra, har ett bestämmande inflytande över aktiebolag (2). Med bestämmande inflytande avses det förhållande som framgår av 1 kap. 11 § 1 och 2 st. aktiebolagslagen. Låneförbudet i 21 kap. 1 § 5 p. aktiebolagslagen aktualiseras då aktieägare i aktiebolag (1) äger mer än hälften av rösterna för samtliga aktier i aktiebolag (2) eller äger aktier i aktiebolag (2) och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier. Det krävs således för att låneförbudet ska aktualiseras att du äger
mer än hälften av rösterna för samtliga aktier. I frågan anger du att du äger 50 %, och inte mer än 50 %, av aktierna i aktiebolag (2), detta innebär således att lånet inte träffas av låneförbudet i 21 kap. 1 § 5 p. aktiebolagslagen. Av frågan framkommer det dock inte vem eller vilka aktieägarna är till de andra 50 % av aktierna i aktiebolag (2). Detta kan således leda till att låneförbudet träffar lånet, om du på grund av avtal med de andra aktieägarna i aktiebolag (2) förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier.

Reglerna om låneförbud är straffsanktionerade. Den som har lämnat lån och har kännedom om att låntagaren omfattas av låneförbudet kan dömas till böter eller fängelse enligt 30 kap. 1 § 4 p. aktiebolagslagen. Låneavtalet blir även ogiltigt.

Undantag från låneförbud

Även om lånet träffas av låneförbudet finns några undantag i 21 kap. 2 § aktiebolagslagen. De undantag som kan tänkas vara aktuella är 21 kap. 2 § 2 p. aktiebolagslagen aktiebolag (2) ingår koncern i vilken aktiebolag (2) ingår. Definitionen av koncern finns i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen. Undantaget för koncernlån gäller alla lån från ett koncernbolag till ett annat koncernbolag, förutsatt att moderbolaget i koncernen är ett svenskt aktiebolag. Moderbolag till ett dotterbolag är ett bolag som innehar mer än hälften av mer än hälften av rösterna i dotterbolaget enligt 1 kap 11 § aktiebolagslagen.

Det andra undantaget som kan tänkas vara aktuellt är 21 kap. 2 § 3. aktiebolagslagen; lånet är avsett uteslutande för lånetagarens rörelse och lånegivaren lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl. Affärsmässiga skäl ska bedöms enbart utifrån det långivande bolagets intressen. Lånet ska vara ägnat att befrämja den verksamhet som det långivande bolaget bedriver. Vidare måste lånetagarens rörelse existera vid lånetillfället. Lån i syfte att lånetagaren ska starta en rörelse omfattas inte av undantaget.

Förbuden värdeöverföring

Även om lånet inte träffas av låneförbudet i 21 kap. aktiebolagslagen kan det vara en värdeöverföring enligt 17 kap. aktiebolagslagen. Lånet kan jämställas med en förtäckt vinstutdelning enligt 17 kap. 1 § 4 p. aktiebolagslagen; affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget, t.ex. om det låntagande aktiebolaget (2) inte kommer att kunna betala tillbaka lånet. Beslut om förtäckta värdeöverföringar måste ha fattats i viss ordning för att vara tillåtna.

Värdeöverföringar ska ha fattats i behörig ordning enligt 17 kap. 2 § aktiebolagslagen, i det här fall krävs att beslutet om lånet fattas med samtliga aktieägares samtyckte om lånet jämställs med en värdeöverföring. Värdeöverföringen måste vidare vara förenlig med reglerna till skydd för bolagets bundna eget kapital och försiktighetsregeln samt regeln om värdeöverföringar under löpande räkenskapsår enligt 17 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagslagen.

Kommer lånet att jämställas med en s.k. förtäckt vinstutdelning och har inte det fattats enligt reglerna i 17 kap. aktiebolagslagen kan återbäringsskyldighet enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen bli aktuell för lånetagande bolaget. Samt bristtäckningsansvar enligt 17 kap. 7 § aktiebolagslagen; om det uppkommer någon brist vid återbäring enligt 17 kap. 6 § aktiebolagslagen är de personer som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen ansvariga för denna

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till Lawline.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (670)
2020-10-21 Finns det några risker med att ta över ett aktiebolag?
2020-10-14 Får du sälja aktier som du har ärvt?
2020-10-10 Tillsätta en minoritetsrevisor
2020-10-10 Köpa ut delägare i aktiebolag

Alla besvarade frågor (85217)