FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag24/10/2016

Aktieägares rättigheter och skyldigheter

Hej, har fått möjlighet att köpa in mig i en framgångsrik restaurang till 20% av aktietotalet.

Detta gör mig till näststörsta aktieägare och således firmatecknare.

VD:n för företaget ger mig dock inte tillgång till företagskontot vilket känns helt fel.

Vad är mina skyldigheter samt rättigheter i ett företag som detta?

Totalt har företaget 4 ägare, fördelat 60, 20, 10 samt 10% .

Med vänlig hälsning, Mattias

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förvaltningen av ett aktiebolag är enligt aktiebolagslag (2005:551) uppdelad i olika förvaltningsorgan. Varje organ har olika uppgifter och ansvarsområden.

Organen är:

Bolagsstämma som är ägarens forum för bl a val av styrelse och revisorer (ABL 7 kap.)Styrelse som utses av stämman (ägarna) och företräder bolaget och tecknar dess firma (ABL 8 kap. 8 och 35 §§)Verkställande direktör (VD) som, i förekommande fall, utses av styrelsen och har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma inom sitt förvaltningsområde (ABL 8 kap. 27, (28) 29 och 36 §§)

Att vara aktieägare i ett aktiebolag ger dig rätt att närvara vid, och rösta på, bolagsstämman. Det ger dig även rätt till del av aktieutdelning och bolaget beslutar om detta. Bolagsstämman är aktieägarnas möte som hålles minst en gång årligen (årsstämma). Aktieägarnas inflytande på bolagets förvaltning är begränsat till de beslut som fattas på bolagsstämman. På stämman utses bland annat en styrelse som ska leda företagets arbete i enlighet med de riktlinjer aktieägarna bestämt i bolagsordningen. Bolagsordningen stadgar också hur firman ska tecknas, dvs vem som ska vara firmatecknare. Vanligt är att firman tecknas två i förening av styrelsens ledamöter. Även särskilda firmatecknare kan utses. VD brukar vanligtvis ha firmateckningsrätt för den löpande förvaltningen. Enbart det förhållande att du är aktieägare ger dig inte automatisk firmateckningsrätt.

Du har frågerätt på bolagsstämman enligt 7 kap. 32 § ABL. Du kan då begära uppgifter om (1) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och (2) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören skall tillmötesgå din begäran om uppgiften kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

Eftersom bolaget har färre än elva delägare har du också en utökad rätt till insyn i bolaget (7 kap. 36 § ABL). Detta innebär en rätt för dig att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att aktieägaren skall kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som skall behandlas vid bolagsstämman. Det måste finnas en avsikt att förbereda sig inför ett särskilt stämmoärende, eller att bilda sig en uppfattning om bolagets ställning eller resultat. Denna utökade insynsrätt kan du nyttja även vid andra tidpunkter än vid bolagsstämman (se prop. 1979/80:143) och om det kan ske utan oskäliga kostnader eller besvär, skall dessutom styrelsen och den verkställande direktören hjälpa dig med den utredning som behövs för insynen och tillhandahålla behövliga kopior.

Det finns inget som anger att aktieägare skulle beredas tillgång till företagets bankkonto.

Dina skyldigheter som aktieägare är ytterst begränsade i aktiebolagslagen. Däremot är det vanligt att aktieägarna upprättar ett inbördes aktieägaravtal som stipulerar andra rättigheter och skyldigheter för aktieägarna än vad lagen säger.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se

Niklas JunkerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”