Aktieägares och styrelseledamots ansvar vid konkurs

2014-12-23 i Bolag
FRÅGA
HejVi har just nu dålig likviditet och tittar på lite olika lösningar, om det inte skulle gå att lösa och vi istället begär företaget i konkurs (AB) hur fungerar det då gällande privat egendom.Min sambo äger alla aktier och jag står med som styrelseledamot men äger inga aktier.Kan de då komma efter vårt privata hus jag äger 50% av det och sambon 50%Han står även som borgenär på 100 000kr för en checkkredit i företaget.Mvh Katarina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett aktiebolag har som en juridisk person egna tillgångar och skulder, som är helt skilda från aktieägarnas. Vidare är aktieägarna som huvudregel inte betalningsansvariga för några av aktiebolagets förpliktelser enligt aktiebolagslagen 1:3, som du kan hitta här. En styrelseledamot har inte heller ett ansvar för bolagets förpliktelser. Det innebär att om ni försätter ert aktiebolag i konkurs kommer bolagets borgenärer att dela på den aktiebolagets egendom så långt den räcker, borgenärerna kan alltså inte vända sig till er för att få betalt. Det är endast aktiebolagets egendom som ingår i konkursen och er privata egendom kan inte utmätas för bolagets skulder. 

Det finns dock ett undantag för huvudregeln,  i 25 kap. 12-25 §§ aktiebolagslagen finns regler om ett s.k. ansvarsgenombrott för styrelseledamöter och aktieägare under vissa förutsättningar.

Om styrelsen har anledning att anta att det egna kapitlet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet har de en skyldighet att genast upprätta en kontrollbalansräkning, 25:13 här. Om kontrollbalansräkningen visar att så är fallet måste styrelsen kalla till en kontrollstämma som ska ske inom 6 veckor, där stämman ska besluta om bolaget ska likvideras eller om bristen i det egna kapitalet ska försöka läkas, 25:15. Beslutar stämman att inte likvidera bolaget ska en andra kontrollstämma hållas högst 8 månader efter den första, om inte det egna kapitalet är mer än aktiekapitalet eller om den andra bolagsstämman inte hålls inom 8 månader måste styrelsen inom 2 veckor lämna in en ansökan om likvidation till tingsrätten 25:17. 

Om styrelsen underlåter att: upprätta en kontrollbalansräkning, kalla till den första kontrollstämman eller lämna in ansökan om likvidation kommer styrelsen bli betalningsansvariga för alla förpliktelser som uppkommer under underlåtelseperioden. Betalningsansvaret gäller alltså inte bolagets alla skulder utan endast de som uppkommer under en period när styrelsen borde ha gjort det som var föreskrivet. T.ex. om styrelsen får information som ger dem anledning att anta att eget kapital är för lågt men upprättar en kontrollbalansräkning först efter 2 veckor blir de betalningsansvariga för alla skulder som uppkommer under de 2 veckorna. 

Betalningsansvaret gäller dock endast om det egna kapitalet faktiskt understeg 50% av aktiekapitalet. Om det sen visar sig att aktiekapitalet var täckt till mer än hälften uppstår inget ansvar även om de underlät att upprätta koncernbalansräkning.

En aktieägare som medverkar i beslut att driva bolagets verksamhet vidare när de vet att bolaget är skyldigt att likvideras blir betalningsansvariga på samma villkor som styrelsen, 25:19.

Vid ett ansvarsgenombrott svarar den som stod för underlåtenheten solidariskt för aktuella fordringar, vilket innebär att borgenärerna kan kräva att denne ska betala skulden. Han får när han betalat en regressfordran på bolaget som, om bolaget går i konkurs, det är osannolikt att ni kommer att få betald då den kommer att vara oprioriterad i konkursen. 

Om den betalningsansvarige inte kan betala kravet kan borgenären vända sig till kronofogdemyndigheten som kommer att utmäta er egendom för att driva in skulden. Privatbostäder är bland det sista som utmäts, men det kan ske om ni inte har andra tillgångar. 

Då ni har dålig likviditet råder jag er att så fort som möjligt undersöka om aktiekapitalet är helt täckt av eget kapital och om ni bör upprätta en kontrollbalansräkning för att undgå betalningsansvar.

Jag antar att du menar att din sambo har gjort ett borgensåtagande till den bank som har gett bolaget checkräkningskrediten. Det är ansvarsfriheten för aktieägare gäller endast för dem i egenskap av aktieägare, gör de personliga åtaganden mot bolagets borgenärer kan borgenärerna rikta anspråk mot aktieägaren i enlighet med åtagandet. Borgensåtagandet gäller endast den checkkrediten och banken kan kräva honom på betalning för den skulden.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll