Aktieägares ansvar för aktiebolags skatteskyldighet

FRÅGA
Hej!Jag har ett företag som en vän vill ta över, dvs. förvärva samtliga aktier. Nu är det så att han undrar huruvida skatteverket vid en skatterevision resonerar: Är min vän ansvarig för alla historiska transaktioner eller endast de som gäller fr. det datum han förvärvar samtliga aktierna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt vilket innebär att det är aktiebolaget som är skatteskyldig för sin verksamhet. Ägarna kommer inte att få några skattekonsekvenser på grund av bolagets verksamhet och bolaget kommer inte att påverkas skattemässigt av att aktierna överlåts till en ny ägare. Aktiebolagets skatteskyldighet kommer alltså inte att förändras genom transaktionen. Om din vän köper bolagets aktier kommer han inte att vara personligt ansvarig för eventuella skatteskulder som härrör från verksamhet som bedrevs innan överlåtelsen, men bolaget kommer att fortsätta vara det vilket självklart kan påverka värdet av bolagets tillgångar och därmed även värdet på aktierna. Vid en skatterevision kommer skatteverket kontrollera skatteskykdigheten under en viss period, och om de finner att fel skatt har blivit betald har de möjlighet att ompröva skatteskyldigheten eller i vissa fall besluta om efterskatt enligt 66 kap. skatteförfarandelagen, här, och ändra den skatt bolaget ska betala. Bolaget kan alltså komma att bli tvunget att betala "rätt" skatt även efter ett ägarbyte.

Din vän kommer som sagt inte att beskattas på grund av bolagets verksamhet, men däremot på utdelningar från bolaget och för kapitalvinst vid en eventuell försäljning av aktierna. Aktiebolagets företrädare, t.ex. en styrelseledamot, kan dock bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets skatteskulder om de förfar grovt oaktsamt eller uppsåtligt enligt 59:12-27 SFL. Finns skatteskulder i företaget måste även en ny styrelseledamot se till att bolaget betalar dessa eller vidtar andra åtgärder för att avvekla skatteskulderna som t.ex. ansöka om konkurs då denne annars kan bli pesonligt betalningsansvarig.

vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Företagsbeskattning (20)
2019-08-23 Överlåtelse till överpris
2019-07-18 Finns det några problem med att min väns aktiebolag lånar ut firmabilen till mig?
2019-05-31 Skattemässigt restvärde
2019-05-30 Beskattning av fåmansföretag

Alla besvarade frågor (81726)