Aktieägaravtal - Optionsavtal - Associationsrättsliga uppsägningstider

2020-06-10 i Bolag
FRÅGA
Hej,Mitt bolag (Hunden AB) är gemensam delägare i Webbutiken AB med min kompanjons bolag (Katten AB). Bolagsordningen i Webbutiken AB reglerar hembud/förköp och vi har dessutom kompletterat med ett aktieägaravtal kring dessa punkterna.Jag har två frågor kring detta:1) Vill antingen jag eller min kompanjon kringgå förköps-/hembudsklausuler ser jag det som naturligt att sälja aktier i Hunden AB eller Katten AB istället för att sälja själva aktierna i Webbutiken AB. Är det möjligt? Och hur reglerar vi i så fall bort detta i aktieägaravtalet och/eller bolagsordningen?2) Som jag förstår det måste vi definiera en avtalstid för att uppsägningstiden inte automatiskt ska bli sex månader. I verkligheten vill vi ju båda att vi ska vara bundna av avtalet så länge vi är aktieägare. Hur kan vi åstadkomma detta i praktiken?Jag har googlat frenetiskt men lyckas inte hitta något klart svar. Ser fram emot feedback!Tack/N
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är genom ett av dig helägt aktiebolag delägare i ett annat aktiebolag vilket du äger till hälften. Den resterande andelen ägs av en annan juridisk person vilken också är ett aktiebolag som i sin tur till fullo ägs av din kompanjon. Bolagsordningen i det gemensamt ägda bolaget liksom ett träffat aktieägaravtal innehåller vidare både en hembuds- och förköpsklausul. Diverse frågor i enlighet med din ärendebeskrivning har uppstått och du önskar därför att få klarhet i det nu sagda. Och den lagstiftning som behöver beaktas inom ramen för den här utredningen följer härnäst.

Aktiebolagslagen (ABL).

Lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen, HBL).

Aktiers omsättning, vad gäller?

Risken för inlåsning av aktieägare i ett bolagsförhållande har varit starka skäl för lagstiftaren att på olika sätt skydda ägare mot otillbörliga begränsningar i rätten att kunna avyttra aktierna. Friheten är total om bolagsordningen inte föreskriver annat (aktiers fria överlåtbarhet, 4 kap. 7 § ABL) och det är endast vissa typer av omsättningshinder som enligt aktiebolagslagen är tillåtna. Två sådana hinder finns redan intagna i den aktuella bolagsordningen, men dessa träffar dock endast de faktiska aktieägarna (alltså Hunden AB och Katten AB). Bestämmelserna får således inte verkan mot tredje man, vilket innebär att du och din kompanjon inte personligen omfattas av de ifrågavarande förbehållen. Det korta svaret på din första fråga lyder därför: Ja, ett kringgående likt den procedur som du beskriver enligt ovan är fullt möjligt och detta mot bakgrund av principen om aktiers fria överlåtbarhet som kommer att kunna göras gällande i såväl ditt som din partners aktiebolag.

Hur skulle en eventuell reglering kunna se ut? Och vilket instrument kan nyttjas?

Av det ovan anförda står det klart att föreskrifterna i Webbutiken AB:s bolagsordning inte får någon rättslig bäring på utomstående. Bolagsordningen blir för övrigt offentlig genom Bolagsverkets försorg varför ett aktieägaravtal många gånger redan på den grunden kan vara att föredra. I vart fall när det finns en önskan hos aktieägarna om att kunna hemlighålla delar av innehållet i en överenskommelse. Men enligt min mening är det dock tveksamt om ens ett aktieägaravtal kommer att aktualiseras i det här fallet. Ett aktieägaravtal är nämligen ett kontrakt mellan ägarna om samverkan och bestämmelserna i ett sådant brukar omfatta spörsmål kopplade till styrningen av makten i ett aktiebolag, finansieringen, aktieomsättningen och de så kallade påtryckningsmedlen, det vill säga eventuella sanktioner. Och de formella ägarna i Webbutiken AB är som sagt två andra juridiska personer vilka inte har rätt att själva besluta om hur aktierna i ägarbolagen (Hunden AB och Katten AB) ska hanteras. Det är frågor som ytterst måste hänskjutas till respektive årsstämma och sedermera ensamt beslutas av er själva och inte genom det nuvarande aktieägaravtalet (7 kap. 1 § ABL).

Men såvitt jag förstår vill du och din kompanjon i egenskap av fysiska personer ändå få till en reglering i vilken det ska vara möjligt att kunna åberopa hembud och/eller förköp av aktierna i den andres bolag och på så sätt någorlunda kunna upprätthålla syftet och de ursprungliga bestämmelserna i Webbutiken AB:s bolagsordning. Ibland kan så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala) föreligga, men i stort råder avtalsfrihet i Sverige och detta gäller även beträffande avtalets innehåll. Min uppfattning är därför att ett avtal, och då ett slags optionsavtal, behöver slutas avseende aktierna i era respektive bolag där ni själva som privatpersoner får uppträda som parter i det ifrågavarande avtalet. Att det råder stor enighet om att parterna i ett aktieägaravtal har en långtgående obligationsrättslig frihet att reglera sina mellanhavanden stöds av uttalanden från Högsta domstolen (HD), bland annat i rättsfallet NJA 2011 s. 429. Detsamma torde gälla den typen av optionsavtal som nu är i fråga.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Uppsägningstiden, är det sex månader som gäller?

Det du uppger i din ärendebeskrivning kring uppsägningstidens längd stämmer delvis för just aktieägaravtal. Ett sådant brukar betraktas som ett enkelt bolag, vilket innebär att bolagslagens regler blir tillämpliga. Men märk väl att de enkla bolagen inte är några juridiska personer i egentlig mening utan endast utgör en slags samarbetsform. Enligt den nyss nämnda lagstiftningen kan ett samarbetsavtal (aktieägaravtal) som ingåtts på obestämd tid sägas upp när som helst och vid tidpunkten för uppsägningen löper därefter en uppsägningstid om sex månader innan avtalet helt upphör att gälla (4 kap. 7 § HBL med hänvisning till 2 kap. 24 § 2 st. i samma lag). Brukligt är emellertid att sådana här avtal tecknas på ett visst antal år med förlängning om parterna så önskar. Vid ett kontraktsbrott kan dock avtalet naturligtvis sättas ur spel (2 kap. 25 § HBL).

Din tredje och sista fråga bereder dock vissa smärre tolkningsproblem. Hur ni ska åstadkomma detta i praktiken är nämligen en fråga som ni helt och hållet själva äger och således ensamt måste fatta beslut om. Exakt vad som stipuleras i det nuvarande aktieägaravtalet som är träffat mellan Hunden AB och Katten AB är för mig ovisst. Under förutsättning att bolagen i egenskap av aktieägare i Webbutiken AB har för avsikt att samverka en längre tid menar jag att avtalet bör slutas på bestämd tid och kanske för en flerårsperiod. Ett upplägg i enlighet med det nyss anförda skapar dock vissa inlåsningseffekter eftersom dylika arrangemang ofta brukar förenas med en skyldighet att utge skadestånd till motparten vid brott mot avtalet. Och notera att detta endast gäller det aktuella aktieägaravtalet. Med brott ska för övrigt förstås en regelöverträdelse i civilrättslig mening, inte ett brott för vilket det kan utkrävas straffrättsligt ansvar. Det ovannämnda optionsavtalet som syftade till att reducera risken för kringgåenden av de intagna hembuds- och förköpsklausulerna i Webbutiken AB:s bolagsordning måste däremot regleras separat mellan dig och din kompanjon som privatpersoner.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Bestämmelser i en bolagsordning har i normalfallet endast verkan för bolaget och dess aktieägare. Hur aktierna ska hanteras i de juridiska personer som uppträder som ägare kan varken regleras inom ramen för ett annat bolag (Webbutiken AB) eller genom ett aktieägaravtal. Bedömningen i den förevarande situationen torde bli att ett separat avtal behöver träffas mellan de fysiska personer som äger de bolagen som figurerar som aktieägare i Webbutiken, vilket alltså blir du och din partner. Mot bakgrund av avtalsfriheten är det vidare fullt görligt att avtala om optionsrätter på aktier i onoterade bolag som Hunden AB och Katten AB. Mycket av den lagstiftning som rör uppsägningstider i det här fallet är i grunden dispositiv, vilket betyder att det står avtalsparterna fritt att bestämma detta efter eget gottfinnande. De lagstadgade reglerna aktualiseras först när avtalet i fråga saknar en tydlig reglering härvidlag.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (689)
2021-01-17 Fördelning av utdelningen till aktieägare
2021-01-17 Ändring av aktieägaravtal
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?

Alla besvarade frågor (88146)