Aktieägaravtal - föräldraledighet

2015-01-17 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag har ingått delägarskap i en firma med 4 andra delägare vid en uppstart av ett nytt företag. Nu inser jag att jag läst delägaravtalet lite för dåligt i efterhand när jag ska gå på föräldraledighet då det visar sig att de avser att ta i från mig mina aktier om jag är borta mer än 6 månader. Om jag inte jobbar deltid under min ledighet, något som blir väldigt svårt i vår familjesituation. Min fråga är, får man göra såhär även om det står i avtalet? Eller väger föräldraledighetslagen tyngre att jag inte ska behandlas med nackdel på grund av min föräldraledighet? I avtalet står bland annat att man får behålla aktierna om man blir långtidssjukskriven så de de skiljer ju verkligen på sjukdom och föräldraledighet.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Då du skriver om ett delägaravtal och om aktier förmodar jag att du menar att du är part i ett aktieägaravtal i egenskap av aktieägare.

Jag vill börja med att konstatera att det råder avtalsfrihet kring aktieägaravtal. Man får således avtala om vad man vill i ett aktieägaravtal så länge det inte är i strid med aktiebolagslagen eller är oskäligt på andra sätt. Aktiebolagslagen ställer bara upp vissa ramar och har ingen reglering om föräldraledighet varvid avtalet får anses gällande på den punkten.

Ni som undertecknat avtalet har genom undertecknandet accepterat och varit överens om att det ska få olika konsekvenser om man är borta för föräldraledighet jämfört med långtidssjukskrivning.

Gällande föräldraledighetslagen (se här) så gäller denna lag endast för arbetstagare. Då jag inte vet vilket arbete du utför i bolaget och om arbetet har karaktären av en anställning, och om du därför är att betrakta som en arbetstagare och inte endast som en aktieägare så kan jag inte svara på om föräldraledighetslagen är tillämplig gällande ditt arbete. Jag har istället i mitt fortsatta svar valt att utgå ifrån att du är arbetstagare och att det föreligger ett anställningsförhållande mellan dig och bolaget, och då är föräldraledighetslagen tillämplig.

Föräldraledighetslagen har olika diskrimineringsbestämmelser vilka reglerar olika former av missgynnande på grund av att man varit föräldraledig. Att tvingas till inlösen av aktier, tvångsförsäljning av aktier eller liknande finns inte med som ett exempel på vad som avses med att bli missgynnad i föräldraledighetslagen mening (se här).

Om du missgynnas på grund av att du varit föräldraledig gällande exempelvis befordran, hur arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, lönevillkor eller på någon av de andra sätt som anges i 16 § och villkoren/behandlingen inte är en nödvändig följd av föräldraledigheten är det däremot en otillåten diskriminering enligt föräldraledighetslagen (se här).

Skulle du förutom att tvingas lösa in dina aktier också sägas upp eller avskedas från din anställning på grund av att du varit föräldraledig ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras om du begär det enligt 17 § (se här)

Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll