Äktenskapskravet för dispens från naturalisationshuvudregeln

2015-10-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jeg har ca. 1 månad sedan sokt svenskt medborgarskap. Ar gift med min maka sedan 4 år (svensk fra fodselen), och har bott i Sverige i 3 år, har PUT och så vidare. Alla kraven verkar att vara uppfyllda. Men vi skal tyvarr skilja oss om 1-2 månader... Hur skal Migrationsverket titta på skilmassan, och ar det mojlighet for att jag får avslag på min ansokan så pga skilmassan fora Verket fattar ett beslut?I MIG 2015:7 står det "...Enligt rattspraxis ... utgor ett upplost aktenskap skal for undantag ifrån hemvitskravet (dvs. 3 års hemvits) endast i de fall då aktenskapet varat i 2 år och sokanden på tidspunkt for aktenskapets upplosning haft hemvitstid på 3 år, dvs. 2+3 regeln".MENI MIG 2007:28 och 2008:5 "den bedomning som gors i naturalisationsarenden skal utgå fråd de forhållanden som råder vid provnintstilfallet". I mit tilfalle - upplost aktenskap som inte langere ar skal for undantag från hemvitskravet (3 år i stallet for 5).Många tack for ert svar i forvag!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du refererar till huvudregeln om fem års hemvist så förutsätter jag att du är utomnordisk medborgare.

Som huvudregel så kan en utlänning efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap genom så kallad naturalisation om han har lyckats styrka sin identitet, fyllt arton år, innehar permanent uppehållstillstånd i Sverige, haft hemvist i Sverige sedan fem år och haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. För medborgare från annat nordiskt land så räcker det med en tvåårig hemvist, och för den som är statslös eller räknas som flykting räcker det med fyra år. Detta framgår av Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 11 §. Om något av dessa krav inte är uppfyllt så kan sökanden ändå beviljas medborgarskap om denne exempelvis är gift med en svensk medborgare (Lag om svenskt medborgarskap 12 § första stycket, punkt 2). Enligt gällande praxis så kan en utomnordisk medborgare beviljas medborgarskap om han har haft sin hemvist i Sverige under tre år, äktenskapet har varat i minst två år och den svenska medborgaren han är gift med har innehaft sitt medborgarskap under de senaste två åren (jämför exempelvis domen i MIG 2007:28 och förarbetet till lagen, proposition 1997/98:178 s. 7).

Som du själv har upptäckt så bedöms förutsättningarna för medborgarskap utifrån tidpunkten för prövningen. Det framgår av den praxis du har undersökt att tidpunkten för prövningen förstås som det tillfälle då beslutet fattas (jämför domarna i MIG 2007:5, MIG 2007:15, MIG 2007:24, MIG 2007:28 och MIG 2008:5 samt uttalandet härom i det statliga betänkandet Svenskt Medborgarskap (SOU 1999:34) s. 56). Eftersom praxis har valt att följa ordalydelsen av lagbestämmelsen, det vill säga att du ska vara gift samtidigt som beslutet fattas, så kan du inte beviljas dispens från huvudregeln om krav för medborgarskap om domen om äktenskapsskillnad mellan dig och din maka har hunnit vinna laga kraft vid beslutets tidpunkt (jämför domen i MIG 2015:7). Det blir med andra ord relevant att ställa sig frågan om handläggningen av ditt ärende kommer att ta längre tid än din och din makas väg mot äktenskapsskillnad eller inte.

Om din ansökan om medborgarskap bedöms av Migrationsverket ha haft alla nödvändiga uppgifter och dokument medtagna, och ingen ytterligare kontroll behövs för att verifiera dina uppgifter, så fattas beslutet ganska snart. Enligt Migrationsverkets hemsida så uppgår handläggningstiden för en sådan ansökan till maximalt tre månader. Om ansökan däremot exempelvis anses innehålla oklara uppgifter som behöver verifieras så kan handläggningstiden dessvärre pågå i upp till maximalt tio månader, och skulle nödvändiga uppgifter och dokument saknas så kan mer än tio månader tas i anspråk för handläggningen. Om du dock vet att din ansökan var korrekt ifylld från början och inte saknade något väsentligt, och Migrationsverket inte har uttryckt något behov av att verifiera dina uppgifter, så kan du med gott fog förvänta dig ett beslut om senast två månader med hänseende till att du lämnade in ansökan för en månad sedan. Eftersom du berättar att du och din maka kommer att skilja er om en eller två månader så förutsätter jag också att ni ännu inte har lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad. Det mest optimala för din del vore därför om ni kunde komma överens i godo om att vara gifta ytterligare en tid med tanke på att det eventuellt endast rör sig om två månader innan beslutet om medborgarskap fattas. Om ni däremot ansöker om äktenskapsskillnad exempelvis nu eller om en månad från nu så finns risken att ni inte längre är gifta när beslutet om medborgarskap väl fattas, med hänseende till att det kan ta cirka en vecka för tingsrätten att handlägga ansökan om äktenskapsskillnad och därefter tre veckor innan domen om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Det finns inget som hindrar er från att leva åtskilda medan ni fortfarande är gifta, och så vitt jag har kunnat se så tycks inte kravet på bestående äktenskap för medborgarskap innefatta krav på att ni ska leva tillsammans som man och hustru. Ni kan med andra ord vänta en kortare tid med att ansöka om äktenskapsskillnad och samtidigt leva på varsitt håll, om anledningen till äktenskapets upplösning är meningsskiljaktigheter som medför att ni inte klarar av att leva tillsammans i nuläget, tills dess att beslutet om medborgarskap meddelas.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har bidragit till att klargöra situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du välkommen att ta kontakt med mig.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll