FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/02/2016

Äganderätt till möbler efter avslutat förhållande?

Hej, vad jag förstår kan inte mitt ex, som det tog slut med för snart 2 år sen, komma i efterhand nu och påstå att hon skall göra anspråk på gamla möbler som hon avsa sig totalt vid våran separation och inte gjorde anspråk på utan lämnade över i princip allt och flyttade. Jag skall nu flytta och säljer iväg allt detta gammalt som jag varken kan eller vill ha med mig. Hon påstår nu att det är "hennes", vilket hon har fullständigt visat noll intresse och noll anspråk på, har däremot sagt att hon kan få vissa saker, som jag vill ge bort, men hon har mig veterligen ingen som helst rätt att påstå att hon äger sakerna som hon lämnade kvar efter sig som vi gemensamt införskaffade många år sedan.. Så, vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Rättsfrågan i detta fall handlar om vem som har äganderätt till möblerna. Jag kommer behandla hur äganderätten till möblerna kan fastställas.

Upphörande av samboförhållande och bodelning

Jag utgår från att när ni var tillsammans bodde ni även tillsammans och var sambor. Enligt 1 § sambolagen (2003:376) avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Enligt 3 § sambolagen utgörs samboegendom av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. De möbler och annat bohag ni införskaffade med avsikt att de skulle användas gemensamt utgör alltså samboegendom och ska vid en eventuell bodelning delas lika. Enligt 8 § sambolagen kan när ett samboförhållande upphör ena sambon kräva att en bodelning ska göras. Begäran om bodelning ska dock framställas senast ett år efter samboförhållandets upphörde. Av din beskrivning förstår jag att samboförhållandet upphörde för två år sedan. Det innebär att rätten att begära bodelning och således dela samboegendomen lika har förlorats. Detta förutsätter som sagt att ni var sambor. I vilket fall som helst verkar rätten att kräva bodelning preskriberats.

Fastställelse av äganderätt

Hävdar hon vidare att hon har äganderätt till egendomen, dvs. att den är hon som äger möblerna för att det var t.ex. hon som köpte möblerna, eller samäganderätt, dvs. att hon och du är både ägare till möblerna för att t.ex. ni båda köpte möblerna tillsammans, kan hon väcka fastställelsetalan vid domstol. Domstolen kommer då att avgöra vem som är ägaren till egendomen, 13. kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740). Den som hävdar att denne har äganderätt eller samäganderätt har bevisbördan för detta, dvs. hävdar hon att hon är ägare till möblerna ska hon i domstol kunna bevisa detta annars kan domstolen inte fastställa att hon har äganderätten till möblerna.

Gåva - har äganderätten genom gåva gått över

Frågan uppkommer då om du har äganderätt till möblerna. Äganderätt kan erhållas på olika sätt. Har du köpt möblerna är det du som har äganderätten till dem. Om ni både gemensamt köpt möblerna blir äganderättsförvärvet gåva är aktuellt i detta fall, dvs. om du kan ha erhållit hennes äganderätt/äganderättsandel till möblerna genom gåva. En gåva uppkommer när en förmögenhetsöverföring görs så att gåvogivarens förmögenhet minskar och gåvotagarens förmögenhet ökar. Transaktionen ska ske frivilligt och det ska finnas en benefik avsikt/gåvoavsikt, dvs. att gåvogivaren och gåvotagaren är eniga om att det inte ska utgå något vederlag för gåvan.

I frågan skriver du att hon har avsagt sig möblerna och att hon i princip lämnat över allt till dig. Detta kan mycket väl vara en gåva; att hon sagt att du får möblerna och eftersom möblerna redan var i din besittning har gåvan fullbordats. Det innebär att hennes äganderätt till möblerna har gått över till dig. Vid en tvist är det som sagt bevisningen som kommer att avgöra, kan du bevisa att hon sagt att du får möblerna är dem dina och hon kan inte då inte göra anspråk på dem. Av det som framgår av din fråga skulle jag anse att man kan säga att hennes äganderätt till möblerna har gått över till dig och du är därmed ägare till möblerna, och kan disponera över dem såsom du vill.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till Lawline.

Hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning