Adoption av hund

2017-03-04 i Avtal
FRÅGA
Kan en organisation ta en hund ifrån mig som jag adopterat?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om avtal finns reglerad i avtalslagen (AvtL), se här.

Regler om tillsyn över hundar finns reglerade i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (HKL), se här.

Avtal
Eftersom jag saknar omständigheter blir det svårt att avgöra vad en organisation får och inte får göra i ditt fall. I Sverige är huvudregeln avtalsfrihet, det vill säga att det står en part rätt att fritt avtala med vem hen vill och om vad. Däremot finns undantag från denna huvudregel som omfattar avtal som har ett omoraliskt eller olagligt syfte, s.k. pactum turpe. Om ett avtal rör brottslig verksamhet är avtalet således inte bindande.

I det fall avtalet är oskäligt eller villkor i avtalet är oskäliga finns en bestämmelse i avtalslagen (AvtL) 36 § där man kan jämka avtalet i skydd för svagare part, se AvtL 36 § st. 2.

Är det så att du genom adoption av en hund ingått ett avtal och det står att organisationen har rätt att återta hunden om inte vissa villkor följs får man se huruvida avtalet är skäligt eller inte. Här saknar jag omständigheter för att avgöra om det finns ett avtal och om det är oskäligt.

Tillsyn över hundar och strikt ansvar
Som hundägare ansvarar du för din hund och för att den inte ska orsaka problem för omgivningen vilket framkommer av 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter (KHL), se här. Du är därmed strikt ansvarig för din hund vilket innebär att du ska ansvara för skadan som din hund orsakat oavsett om du varit oaktsam eller inte (strikt ansvar).

I de fall någon brister i tillsynen eller skötseln av hunden, får Polismyndigheten meddela förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet, KHL 8 § st. 1. Förbuden kan se olika ut, men exempelvis avse att hunden måste hållas kopplad, att den ska rastas ett visst antal gånger per dag eller att den inte får vara ensam mer än en viss tid varje dag.

Följs inte dessa förbud får Polismyndigheten, för att hindra att hunden orsakar skada eller avsevärd olägenhet, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga, besluta att den ska omhändertas, KHL 11 §. Polismyndigheten får sedan utreda om hunden ska säljas, skänkas bort eller vid särskilda skäl avlivas om den utgör en fara för människor eller djur, KHL 12 §.

Råd
Eftersom flera omständigheter saknas blir det svårt att avgöra vad som har hänt och vad en organisation får och inte får göra. Här får du försöka vända dig till organisationen och höra på vilka grunder de anser sig ha rätt att ta hunden ifrån dig. Har ni ingått ett avtal kan en god idé vara att läsa igenom det noga och se om det står något där som ger klarhet i varför de tagit hunden.

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter är det endast Polismyndigheten som har befogenhet att omhänderta hundar vilket ställer mig frågande till om en organisation verkligen har rätt att ta hunden ifrån dig. Här saknar jag dock information för att uttala mig vidare i frågan. Vill du ha mer rådgivning om hur du kan gå tillväga kan du vända dig till en av våra jurister på Lawlines juristbyrå, det går bra att boka tid här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88421)