FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/02/2019

Adoption av barn

Hej!

Jag har ett barn på snart 14 år. Pappan har aldrig haft vårdnad och vi separerade när sonen var ca 2år. Pappa har endast haft ungänge med sonen under en kort period och då med kontaktperson. Senaste 10 åren har de inte träffats eller haft någon kontakt. Pappan har dömts till rättspsykiatrisk vård med särskilde utskrivningsprövning pga allvarlig psykisk störning. Han har levt som uteliggare och inte haft ett arbete de senaste åren. Jag är idag gift och har fler barn med min man. Min man har tagit papparollen från dag 1, han och sonen har en fin och nära relation. Min man tar även samma ekonomiska ansvar som jag för sonen och delaktig i allt kring honom. Han gör ingen skillnad på barnen. Sonen har en stor önskan att min man adopterar honom.

Jag undrar hur stor chans vi har att få igenom en adoption? Hur går man tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 4 kap. föräldrabalken (FB) finns bestämmelserna om adoption, och tillämpas således nedan.

Krav för adoption

Vad som gäller för adoption av ett barn är att vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Likaså får barnet adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas. Vad som kan utläsas är att domstolen i varje enskilt fall ska beakta barnets bästa och göra en lämplighetsbedömning av din make som förälder till din son. Faktorer som talar för en adoption är bl.a att din son ser din make som sin förälder och att din make har tagit en papparoll.

En make får med sin makes samtycke adoptera hens barn (4 kap. 6 § 2 st. FB). Det krävs således att du lämnar samtycke till att din make ska adoptera din son. Eftersom att din son är över 12 år krävs det också att din son samtycker till adoptionen för att den ska äga rum (4 kap. 7 § FB). Då du beskriver att din son har en önskan av att bli adopterad av din make, tycks det inte vara något problem vad gäller samtycket från din sons sida. Ett barn får inte heller adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § FB). Då pappan inte är vårdnadshavare behövs inget sådant samtycke från honom.

Tillvägagångssätt

En ansökan om adoption görs av den som vill adoptera, i detta fall din make (4 kap. 11 § FB). Adoptionsansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist, alltså den ort där din son har sin hemvist (4 kap. 12 § FB).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000