Giltighetstid för sekretessavtal i anställningsförhållanden

Hej! Jag har en fråga om utformningen av sekretessavtal för en anställning. Vad är rimligt för ett sådant avtal vad gäller giltighetstid efter anställningens upphörande ? Jag menar då inte en "non-compete"-klausul, utan en ren tystnadsplikt gällande allt som rört en tidigare anställning. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Det är svårt att ge ett konkret svar på vad som kan betraktas som rimlig giltighetstid för sekretessavtal i anställningsförhållanden. Detta beror främst på att anställningar varierar i det oändliga, därmed skiljer sig också behovet och utformningen av sekretessbestämmelserna åt. Naturligtvis spelar omfattningen av föremålet för tystnadsplikten roll i bedömningen av hur länge tystnadsplikten kan krävas av den anställde. Generellt skall sägas att denna typ av avtal förekommer i allt större utsträckning och att utgångspunkten är avtalsfrihet, dvs. parterna är i princip fria att själva komma fram till vad som kan vara rimligt. Den yttersta gränsen för vad som tillåts är att avtalen/klausulerna kan komma att jämkas eller lämnas utan hänseende om det vid en prövning skulle anses oskäligt att tillämpa dem med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, se 36 § Avtalslagen. Genom en blick i den juridiska doktrinen finns vaga uttalanden om att tidsrymden inte får vara alltför lång. Vidare jämför man i doktrinen sekretessklausulerna med konkurrensklausuler och menar att något längre bindningstider skulle kunna accepteras vad gäller de förstnämnda med tanke på att dessa i regel är mindre ingripande än de senare. Nämnas kan då att man i AD 1993 nr 218 accepterade en femårig konkurrensklausul. Genom konsultation med en inom arbetsrätten verksam jurist från Advokatbyrån Mannheimer Swartling bekräftas den stora variation och avtalsfrihet som föreligger på området och riktlinjer sätts på ca 2 år efter anställningens upphörande, med tillägget att det i anställningsförhållanden där det förekommer mycket känslig och långlivad information av stort ekonomiskt värde förmodligen kan godtas sekretessklausuler med betydligt längre bindningstider än så. Detta överensstämmer för övrigt med uttalandena i doktrinen, som visserligen på sina håll antyder en bortre gräns uppemot 10 år. Jag hoppas att mitt svar givit Dig i alla fall en överblick över rättsläget! Med vänliga hälsningar,
Sofie BjärtunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000