Konsumentjänstlagens påföljder

Som konsument har jag avttalat med en målerifirma att måla mitt hus invändigt. Enligt mitt tycke samt en oberoende persons uppfattning så har inte samtliga avtalade ytor målats. Dessutom har målerifirman hållt på i 21 dagar i stället för 14 som de lovade. Vilken legal rätt har jag att kräva att de skall fullfölja jobbet; innehålla hela eller delar av avtalat fast pris; kan jag häva och kräva skadestånd;

Lawline svarar

Konsumenttjänstlagen; fel och dröjsmål i tjänsten, påföljderEnligt huvudregeln så torde konsumentjänstlagen vara tillämplig på måleritjänster ( KtjL 1, 1 a §§) eftersom det är arbete på fast egendom och du agerar för enskilt bruk och målaren i sin yrkesmässsiga verksamhet ( näringsidkare). Det som är av intresse för dig är att denna lagstiftning är tvingande och har du och målaren kommit överens om villkor som är till nackdel för dig jämfört med denna lag så gäller ej dessa och kan ej åberopas av näringsidkaren. Huvudregeln enligt denna lag om den rättsliga kvaliteten på tjänsten är att tjänsten enligt en objektiv måttstock för branschen utförs fackmässigt. Tjänsten ska leda till ett resultat men erat avtal styr vilket resultat man kan kräva. Om näringsidkarens prestation avviker från kravet på fackmässighet så svarar han oavsett orsaken till avvikelsen för felet i tjänsten ( 4, 9 §§). Och vidare svarar näringsidkaren också om prestationen avviker från vad som kan ha avtalats. Avvikelse från avtalet föreligger såväl om prestationen utförs sämre än man kvalitativt avtalat om, om hela prestationen enligt avtalet ej utförs eller om prestationen utförs annorlunda än vad som avtalats. I ditt fall så är tjänsten felaktig eftersom näringsidkaren har begått ett avtalsbrott och ej målat alla ytor som han skulle måla. Dock är det ur bevissynpunkt fördelaktigt om du har ett skriftligt avtal på att alla invändiga ytor skulle målas. Avgörande tidpunkt för felbedömningen är när näringsidkaren/målaren ansåg att uppdraget var avslutat. Förelåg felet då (det spelar ingen roll om det var dolt, visar sig senare), så står näringsidkare risken och ansvarar därmed för felet. Av den givna frågeställningen och informationen så kan inte näringsidkaren på någon grund hävda att de icke-målade ytorna beror på något förhållande som du ansvarar för. Målaren har fullständigt ansvar för att ytorna inte målats då detta kunde konstateras redan vid uppdragets avslutande ( 12, 16 §§).För att du ska kunna göra gällande påföljder mot målaren bör du reklamera inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamation ska alltid anses ha skett i rätt tid om du reklamerar inom denna tid men rent hypotetiskt kan du vänta i tre år med att reklamera. Risken är dock då att det ansetts att reklamation inte har skett inom skälig tid och denna senare tidsgräns kan troligen bara göras gällande beträffande dolda fel. Om du inte reklamerar kan du ej åberopa felet och göra gällande påföljder ( 17-18§§ KtjL).Vad gäller då beträffande påföljderna om du reklamerat i tid?

Du kan innehålla betalning motsvarande den del av det fasta priset som ej levererats ( för att sätta press på målaren, ej begära innehållande av hela betalningen), begära att målaren avhjälper detta och målar klart ytorna. Om felet inte avhjälps på riktigt sätt, dvs. att alla ytor målas, kan du begära prisavdrag som motsvarar bristen och anser du att hela syftet med tjänsten är förfelat kan du häva köpet. Prisavdrag och hävning är dock alternativa påföljder och man kan inte begära båda utan man får bestämma sig för en av dessa. Däremot så kan du exempelvis först innehålla betalning och sedan begära prisavdrag och fritt kombinera de nämnda påföljderna. Hävning av hela avtalet torde för övrigt knappast vara aktuellt i ditt fall då du ändå vill ha ytorna målade och vid hävning kan du också bli tvungen att ersätt näringsidkaren för det material och de kostnader som orsakas denne av hävningen. Däremot kan du ju häva den återstående delen av avtalet ( partiell hävning) och låta någon annan utföra detta. Då måste du dock betala målaren för hela tjänsten minus den återstående delen. Häver du hela avtalet så har ju inte näringsidkaren rätt till någon betalning alls men då måste du som sagt ersätta skäliga eventuella andra kostnader av hävningen för det material som ej går att återlämna ( 19-23 §§ KtjL).Skadestånd som påföljd kan också principiellt kombineras med alla de andra påföljderna även om denna åtgärd knappast är aktuell förrän på ett senare stadium. Skadestånd är dock enligt huvudregeln en självständig påföljd som kan användas utan att de andra påföljderna har gjorts gällande. Dock kan knappast en konsument göra gällande skadestånd om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet och konsumenten inte har någon skälig anledning att motsätta sig ett avhjälpande. Problemet med skadestånd som påföljd är att denna åtgärd endast kan göras gällande om du kan visa att du lidit en skada av ekonomisk natur, bara ett obehag är inte tillräckligt utan du måste kunna visa att felet givit dig extra utlägg på något sätt. Om du kan visa detta så har näringsidkaren i princip ett strikt skadeståndsansvar om denne ej kan göra gällande en force-majeure händelse ( en händelse utom säljarens kontroll som denne ej kunnat förutse eller övervinna).Som framgår av din frågeställning så är säljaren också i dröjsmål med tjänstens utförande då denne ej utfört tjänsten inom avtalad tid. Dock gäller här att det ur bevissynpunkt kan vara fördelaktigt om du har ett avtal som visar att prestationen är försenad. Det som sagts om felpåföljderna gäller principiellt också vid dröjsmål ( 24-31 §§ KtjL).Sammanfattningsvis så är det nog svårt att häva avtalet eftersom det är svårt att säga att syftet med tjänsten är väsentligen förfelat. Detta krav är väldigt högt ställt och torde bara vara uppfyllt vid kraftiga förseningar eller allvarliga fel i tjänstens utförande. Det kommer bli svårt för dig att visa någon ekonomisk skada om du inte själv kan komma på något utlägg som du haft på grund av förseningen eller felet. Du bör reklamera, innehålla betalning av det som ej utförts ( du får inte innehålla hela betalningen) och kräva avhjälpande och begära ersättning för de kostnader som du har i kraft av avhjälpandet. Alla dessa åtgärder kan du med legal rätt vidta mot förmodan att du kan visa att felet och dröjsmålet har relevans. Men av den beskrivna informationen så torde du ha goda möjligheter att göra gällande felet och dröjsmålet. Hoppas att du vet vad du ska göra nu och kan göra.Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo