FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente24/01/2010

Tetstamentstolkning

Ett testamente(förkortat):undertecknad förordnar härmed som min yttersta vilja och testamente att kvarlåtenskapen delas lika mellan barnen. Dock skall gälla att ena barnet(namn) på sin arvslott skall erhålla fastigheten...." Hur tolkas detta testamente om det finns pengar och ovanstående fastighet.

Lawline svarar

Hej! Regler om tolkning av testamente finns i ärvdabalkens 11 kapitel. Se https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1 . Tolka testamentet kan inte jag göra, jag kan dock redogöra för de regler som finns när det gäller testamentstolkning. Huvudregeln i 1 § säger att testamentet ska ges den tolkning som kan anses överensstämma med testatorns vilka. Man ska alltså utgå ifrån vad man tror är testamentsgivarens vilja med testamentet. I 11 kap. 2 § finns en regel som säger att legat ska utgå innan man delar upp resten av boet och inte räknas till testamentstagarens lott i övrigt. Legat är enligt 11 kap. 10 § en viss egendom, exempelvis en viss fastighet. Man ska alltid utgå ifrån testatorns vilja enligt huvudregeln i 11 kap. 1 §. Regeln i 2 § att legat ska utgå innan man skiftar boet i övrigt är endast en hjälpregel för tolkningen av testamentet om man inte kan fastställa testatorns vilja. Skulle det bli tvist angående testamentets tolkning så är det upp till tingsrätten att avgöra testatorns vilja och tolka testamentet. Vänligen
Bo OlssonRådgivare