Orubbat bo

2010-01-21 i Testamente
FRÅGA
Hej . Min hustru och jag tänker skriva ett dokument för den av oss som blir efterlevande ska sitta i \"orubbat bo\". Finns några speciella blanketter eller färdiga dokument för detta ? I så fall var någonstans ?
SVAR
Hej,
Huvudregel enligt svensk rätt är att efterlevande make ärver all kvarlåtenskap från den avlidna maken enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), se här. Maken ärver då med ”fri förfoganderätt” vilket innebär att den ärvda egendomen i princip får användas så som maken behagar men att egendomen inte kommer ingå i efterlevande makes kvarlåtenskap utan då kommer tillfalla den först avlidna makens arvingar enligt reglerna om efterarvsrätt enligt 3 kap. 2 § ÄB, se här.

Huvudregeln att efterlevande make ärver allt sätts ur spel om den först avlidna maken hade särkullbarn, alltså barn som inte är gemensamma med efterlevande make. Särkullbarnen har då rätt att få ut sitt arv direkt, men kan välja att avstå till förmån för efterlevande make (som då ärver med fri förfoganderätt enligt ovan), enligt 3 kap. 9 § ÄB, se här.

Om du eller din hustru har särkullbarn kommer alltså dessa ha rätt att få ut sitt arv direkt. Som bröstarvingar (barn) har de en lagstadgad rätt till sin laglott, vilket utgörs av hälften av deras arvslott enligt 7 kap. 1 § ÄB, se här. Om ett testamente föreskriver att all egendom ska gå till efterlevande make trots att det finns särkullbarn innebär det en kränkning av rätten till laglott och särkullbarnet kan då påkalla jämkning av testamentet för att få ut laglotten enligt 7 kap. 3 § ÄB, se här. Man har dock möjlighet att förordna om andra halvan av särkullbarnets arvslott och föreskriva att endast laglott ska utgå och att resten ska tillfalla efterlevande make.

Sammanfattningsvis behöver inget testamente med innebörden att efterlevande make ska sitta i orubbat bo upprättas om det inte finns några särkullbarn. Att det förr var vanligt med sådana testamenten beror på att lagreglerna då såg annorlunda ut. Om det finns särkullbarn kan förordnande i testamente endast avse hälften av kvarlåtenskapen eftersom andra hälften ska gå till särkullbarnet i form av laglott. Detta gäller givetvis endast den make som har särkullbarn.

Det finns inga officiella blanketter för testamenten, det går däremot att hitta mallar som kan användas som vägledning på Internet.

Med vänliga hälsningar

Maria Holme
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll