Verkan av samboavtal

FRÅGA
Hej,Jag och min sambo har ett samboavtal där vi avtalat bort sambolagen.Efter att vi blev sambos har jag köpt flertalet varor som jag betalat för själv och det är jag som står på kvitton mm. (exempelvis soffa, tv mm)Min fråga är: Vad har min sambo rätt till när vi avtalat bort sambolagen vid en eventuell framtida separation?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då ett samboförhållande upphör har parterna rätt att begära bodelning inom ett år, enligt sambolagen 8§. I bodelningen ska samboegendomen ingå och denna utgörs enligt 3§ av sambornas gemensamma bostad och bohag om detta har anskaffats för gemensamt bruk.

Dock finns det en möjlighet att, som ni har gjort, avtala bort sambolagen genom ett samboavtal, se sambolagen 9§ här
Genom ett sådant kan samborna överenskomma om att bodelning inte ska genomföras, eller att viss egendom inte skall ingå i en ev. framtida bodelning.

För att avtalet ska vara giltigt krävs att det upprättats i skriftlig form samt att det undertecknats av båda parter. Ett samboavtal kan dock jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till bl.a. omständigheterna vid dess tillkomst eller p.g.a. senare inträffade omständigheter.

Om ett giltigt samboavtal föreligger kan din sambo alltså inte begära bodelning vid en ev. separation och vardera parten behåller sina ägodelar.

Det bör dock påpekas att det finns en tvingande bestämmelse i sambolagen som inte går att avtala bort. Det gäller 22§ som stadgar att ena parten i vissa fall har rätt att överta bostad som den andra parten innehar med hyres- eller bostadsrätt. Det görs då en bedömning av vem av parterna som bäst behöver bostaden och om ett övertagande kan anses skäligt. Har parterna inte barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för att ett övertagande skall vara möjligt. Detta kan ex. vara att kvinnan är gravid då samboskapet upphör.

Ytterligare en fråga som kan aktualiseras vid en separation är om det föreligger s.k. dold samäganderätt till egendom. Dold samäganderätt regleras inte i några särskilda lagregler, utan har utvecklats i Högsta domstolens praxis. Under vissa förutsättningar har HD godtagit att samäganderätt förelegat trots att det enbart är den ena parten som gjort förvärvet. De förutsättningar som HD ställt upp i sin praxis för dold samäganderätt kan kort beskrivas som:

1. Den ena sambon har förvärvat egendomen för sambornas gemensamma användning

2. Den andra sambon har underlättat eller möjliggjort förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, ex. betalat en mindre del av priset

3. Det kan antas att den sambo som förvärvat egendomen har insett att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att uppnå samäganderätt, samt

4. Det kan påvisas att det förelegat en gemensam partsvilja att den förvärvade egendomen ska vara samägd.

Sammanfattningsvis har din sambo alltså inte rätt till någon del av din egendom under förutsättning att det föreligger ett giltigt samboavtal. Dock kan det beaktas om det föreligger dold samäganderätt till någon del av egendomen, p.g.a. den nära ekonomiska gemenskap som normalt utvecklas i ett samboförhållande.

Hoppas svaret varit till hjälp!

Med vänlig hälsning

Caroline Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?