Återbetalning av penninglån

FRÅGA
Min före detta sambo är skyldig mig pengar. Jag har en kvittens på en del av summan. Finns det någon möjlighet för mig att få tillbaka mina pengar?
SVAR

Av frågan framgår inte hur avtalet ingicks eller vilka villkor som avtalades i samband med detta. Därför kan jag bara ge dig några generella tips.

I svensk rätt är civilrättsliga avtal i allmänhet bindande oavsett hur de träffats. Det krävs alltså inget skriftligt låneavtal för att din f.d. sambo skall vara återbetalningsskyldig, men det krävs att ni båda var överens om att det var fråga om ett lån och att pengarna skulle betalas tillbaka till dig.

Enligt skuldebrevslagen 5 § (här) är den som lånat pengar (gäldenären) skyldig att återbetala när den som lånat ut pengarna (borgenären) kräver det, om man inte avtalat om annat. Det är borgenären som skall bevisa att man avtalat om ett lån. Kvittensen utgör ett bra bevismedel i det avseendet, men om den endast avser en del av summan, måste du vara beredd på att det kan bli svårt att styrka det överskjutande beloppet.

Vill din sambo inte betala skulden, men erkänner att han/hon är skyldig dig pengar, är en lösning att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om din f.d. sambo över huvud taget inte vill kännas vid skulden, kan du ansöka om stämning på honom eller henne vid tingsrätten på den ort där din f.d. sambo bor. I båda fallen krävs att skulden är förfallen till betalning, så börja med att kräva din f.d. sambo på beloppet (gärna skriftligt).

Med vänliga hälsningar

Linus Jonson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92073)