FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 22/11/2005

Sparkad p.g.a. "tykenhet"

Hej! Är det tillåtet att sparka någon pga tykenhet? Det vart nämligen jag... // "en ledsen en"

Lawline svarar

Det finns tyvärr inget enkelt svar på din fråga. Att först konstatera står att det i sig på inga som helst grunder skulle vara arbetsrättsligt ”otillåtet” att vara ”tyken”. Dock får en bedömning av vad du beskriver – p.g.a. att din fråga tyvärr är förhållandevis knapphändigt formulerad – ta sin utgångspunkt i en redogörelse för i vad mån någons ”tykenhet” kan få en rättslig betydelse. Med ledning av vad du skrivit kan jag dessvärre inte riktigt sluta mig till om du med ”sparkad” menar antingen ”uppsagd” eller ”avskedad” – något som är av icke ringa betydelse för bedömningen. Jag skall för saks skull diskutera det du beskriver utifrån bägge dessa möjligheter. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) behandlar både såväl bestämmelser om uppsägning som avskedande. Lagtexten hittar du http://lagen.nu/1982:80#P1 . Överhuvudtaget måste underlaget för såväl en uppsägning som ett avsked ha betydelse för den enskildes arbetsinsats. I vårt fall om och i så fall hur någons humör alltså påverkar det sätt på vilket denne utför sina uppgifter och i stort fungerar på arbetsplatsen. Beroende på hur en anställning gestaltar sig kan den enskilde arbetstagarens sinneslag givetvis ha olika betydelse: för någon som jobbar med många kundkontakter, t.ex. en försäljare, är detta nog närmast av avgörande betydelse samtidigt som det kanske är av mindre vikt då någon arbetar bakom ett skrivbord dagarna i ända. Rent arbetsrättsligt ligger det mig närmast till hands att betrakta en persons dåliga humör som något som, i linje med de båda exemplen ovan, kan bli en fråga om dels samarbetssvårigheter (kontoristen) och dels något som påverkar dennes egentliga arbete (försäljaren). Med detta i åtanke går vi nu vidare till en eventuell uppsägning eller ett avsked. För uppsägning fordras enligt 7 § 1 st. LAS ”saklig grund”. Enligt Arbetsdomstolens (AD) praxis ryms såväl ”samarbetssvårigheter” som fallet att arbetstagarens prestation påverkas inom denna formulering. Det är m.a.o. i sig lagligt av en arbetsgivare att säga upp en arbetstagare p.g.a. att dennes humör gör det svårt att fungera ihop med andra på arbetsplatsen eller att fullgott uppfylla de krav som arbetet ställer. Innan en uppsägning sker, för vilket skäl det än må vara, måste arbetsgivaren dock fullgöra sin ”omplaceringsskyldighet” (7 § 2 st. LAS). Detta innebär att om en arbetsgivare har möjlighet att bereda en arbetstagare plats någon annanstans inom sin verksamhet, främst genom eventuella lediga platser, måste han/hon erbjuda denne denna anställning. Detta under den förutsättning att personen ifråga har de kvalifikationer som krävs. Det säger säg självt att möjligheten till omplacering varierar beroende på storleken av företaget i fråga. Ett avskedande får endast ske om en arbetstagare ”grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.” (18 § st. 1 LAS) Med detta menar man främst av den anställde begångna brott riktade gentemot det företag på vilket han är anställt eller t.ex. ordervägran och illojalitet. Min bedömning är att en anställds humör, oavsett vad betydelse detta har för anställningen, aldrig kan utgöra grund för avsked. Givetvis med en reservation för det fall att någons humör tar sig uttryck i en handling eller underlåtenhet som är att betrakta som ”grov” i LAS:s mening. Tyvärr har din fråga varit något för ospecifik för att jag skall kunna dra några mer generella slutsatser av den. Mitt råd till dig är dock, i vilket fall som helst, att du tar kontakt med ditt fackförbund för att med hjälp av dem eventuellt gå vidare med det här, skulle du så önska. Här kan det vara på sin plats att påminna om att såväl uppsägning som avsked, oavsett vad som skett i ditt fall, enligt lag måste vara skriftligt (8, 19 §§ LAS). Detta dokument, som du förhoppningsvis fått av din arbetsgivare, kan vara av stor nytta i din kontakt med facket.
Joel LaackRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000