FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/11/2008

Testamentsexekutor

Hej Vad innebär det att ett testamente har en exekutor. Vilka ansvar har han och när får han börja agera ut hans ansvar över testamentet. Tack för ert svar.

Lawline svarar

Hej, Att ett testamente har en exekutor innebär att den avlidne utsett en sådan i sitt testamente. Testamentsexekutorn ska se till att egendomen i dödsboet (vilket utgörs av den avlidnes tillgångar och skulder), fördelas så som det står i testamentet. Testamentsexekutorna tar även över dödsbodelägarnas (arvingar och testamentstagare), rätt att bestämma över boet. Anledningen till att man utser en exekutor är ofta för att garantera sig om att dödsbodelägarna kommer att följa testamentet vid arvskiftet. Testamentsexekutorn har rätt att få ersättning av dödsboet för sitt arbete och sina kostnader. Även om det säkert är vanligast att någon jurist som den avlidne haft kontakt med under sin livstid utses till exekutor, så kan även någon som saknar juridisk utbildning, t.ex. en god vän utses. Ifall testamentsexekutorn är olämplig kan rätten entlediga honom. Förvaltningen övergår då på dödsbodelägarna, om inget annat föreskrivits i testamentet. Om den avlidne, testatorn, har utsett en testamentsexekutor, överlämnas normalt testamentet till denne. Exekutorn ska förvara testamentet på att säkert ställe och ta fram det först när testatorn har avlidit. Efter det ska testatorn se till att 1. testamentet blir läst och distribuerat till dödsbodelägarna. 2. egendomen fördelas så som det står i testamentet (Det kan vara praktiskt om testamentsexekutorn även gör bouppteckningen, men man kan likaväl ge det uppdraget till någon annan.) 3. övriga förordnanden och önskemål i testamentet efterlevs, t.ex. hur begravningen ska gå till. När tar exekutorns befogenheter vid Den som vill ha ett testamente ogiltigförklarat har sex månader på sig att väcka en klandertalan, från det att de delgivits testamentet. Väcks ingen sådan klandertalan vinner testamentet laga kraft, dvs. det går inte lägre att överklaga. Det har ansetts som en brist att låta testamentsexekutorn vänta ända till denna tidpunkt. Så därför har man istället valt att låta testamentsexekutorn få påkalla förordnande om boutredningsman, vilket denne oftast beviljas eftersom exekutorn enligt lagen har företräde när boutredningsman ska utses. Exekutorn får på detta sätt tillgång till förvaltningen innan frågan om testamentets giltighet definitivt är avgjord. Jag har ingen personlig erfarenhet av förfarandet, men i praktiken torde hans ansvar ta vid efter att testatorn avlidit Testamentsexekutorns ansvar En testamentsexekutor har stora befogenheter i sin förvaltning av dödsboet. Dödsbodelägare som drabbas av någon skada genom testamentsexekutorns beslut, kan kräva ersättning av denne. Det finns inga särskilda föreskrifter som testamentsexekutorn är bunden av förutom de som är meddelade i testamentet. Uppdraget att vara testamentsexekutor är ett så kallat sysslomannauppdrag, vilket regleras i handelsbalkens 18 kapitel, https://lagen.nu/1736:0123_2. Det innebär att exekutorn måste vara lojal mot testatorn och dödsbodelägarna. Exekutorn är även bunden av tystnadsplikt. Testamentsexekutor omtalas ärvdabalkens 19 och 20 kapitel, https://lagen.nu/1958:637, och de regler jag har använt hittar du framförallt i 19:1 1 och 3 st. 19:3 3 st, 19:5,19:20. Hoppas att du fått någon hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning
Joanna DrewertRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000