5 kap. 18 § utlänningslagen, ansökan inifrån Sverige

2017-01-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min hustru har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, vi valde att ansöka inom Sverige. Orsaken för detta är att vi varit sambo och gifta i 10 år, de senaste 4 åren gifta. Förra våren när vi började processen att ansöka om UT fick vi reda på att det skulle ta 12-17 månader för Migrationsverket att behandla ärendet varför vi förkastade valet för min hustru att stanna kvar i sitt hemland så vi sökte inom Sverige. Till saken hör att jag har bott tillsammans med henne i 10 år, för 7 1/2 år sedan så hade hon ett PUT i Sverige, de senaste 7 åren innan den 20'de Juni 2016 har vi alltså bott tillsammans. Vi båda anlände till Sverige den 20'de juni 2016, hon med ett tre månaders turist visa som gick ut i september. Vid telefon samtal med en anställd på migrationsverket, satte han min hustru som sökande inifrån Sverige eftersom det finns en paragraf som understödjer orimligheten att vi skulle tvingas att separeras under tiden vi ansöker.I går fick vi avslag på min hustrus UT och nu undrar vi, har jag totalt feltolkat Kapitel 18 pragraf 5?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är utlänningslagens (2005:716) (UtlL) 5 kap. 18 § som anger att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Till mångas förtret är det huvudregeln i utlänningsrätten. Du skriver att hon hade PUT, d.v.s. permanent uppehållstillstånd? Detta upphörde då ni inte längre bodde i Sverige?

Några undantag till huvudregeln finns i samma paragraf. I 5 p. anges att undantagen är den som har stark anknytning till någon bosatt i Sverige och om det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att inge ansökan om UT. Stark anknytning är här uppfyllt (ni är gifta). Det senare kravet kan uppfyllas om t.ex.:

- det kan antas att sökanden efter en hemkomst får svårigheter att få pass eller utresetillstånd och att det beror på någon form av trakasserier från hemlandets myndigheter.

- att det är ett land där det inte finns någon svensk utlandsrepresentation och där det är förenat med stora praktiska svårigheter och betydande kostnader att resa till något grannland för att ge in ansökan.

- det är ett avlägset land och därmed stora kostnader för att återvända till Sverige sedan tillstånd beviljats.

Vid synnerliga skäl görs också undantag.

Jag tror tyvärr att Migrationsverket inte tvekar att avslå en ansökan om UT om väntetiden vid ansökan från hemlandet är 12-17 månader. Jag kan med den bakgrund jag har inte heller bedöma om någon annan punkt stämmer in på din fru.

Något som förändrar läget är om ni har gemensamma barn, vid skälighetsbedömningen ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.

Slutligen vill jag säga att det inte finns så många alternativ om inget av de punkter jag räknat upp stämmer in på er. Däremot så har din fru rätt till ett offentligt biträde om hon riskerar att utvisas från Sverige, detta betalar staten. Ett offentligt biträde är en jurist som kan hjälpa till vid t.ex. en överklagan av Migrationsverkets beslut.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1227)
2021-09-26 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning

Alla besvarade frågor (95852)