FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/11/2007

Underhåll till maka efter skilsmässa

Varit gift i över 20 år. Slutade förvärvsarbeta för ca 10 år sedan. Har alltså varit "försörjd" av maken sen dess. Är 60+ så anställning är knappast realistisk. Har nyligen startad enskild firma och fått ett fåtal uppdrag som inte räcker till egen försörjning. Skilsmässa är nära förestående. - Har min make underhållsskyldighet gentemot mig?

Lawline svarar

Hej Äktenskapsbalken (ÄktB) är den lag som huvudsakligen reglerar makars ekonomiska förhållanden, den hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 . Kapitel 6 handlar specifikt om olika underhållsfrågor. Efter äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, är huvudregeln enligt 6 kapitlet 7 § ÄktB att varje make svarar för sin försörjning. Från denna huvudregel kan göras ett antal undantag. Det anges i andra stycket att ”Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter.” Tredje stycket går utöver detta och anger som följer; ”Har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid än som anges i andra stycket. Vid prövning av den rätten skall hänsyn tas till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd.” Denna sista mening om pensionsskydd tillkom i samband med ändrade bestämmelser om makars pensionsrättigheter vid bodelning och trädde i kraft den 1 januari 1999. Dess syfte är att göra parter och domstolar medvetna om att det vid prövning av underhållsfrågan är nödvändigt att uppmärksamma eventuella brister i den ekonomiskt svagare makens pensionsskydd. Stadgandet om underhåll efter äktenskapsskillnad är avsett för klara undantagssituationer och skall tillämpas restriktivt. Man har i förarbeten och praxis uttalat att bidrag i allmänhet bör utgå bara under en omställningsperiod i syfte att ge den behövande maken möjligheter att genom utbildning och omskolning skaffa förvärvsarbete eller förbättra inkomsterna. Enligt 6 kapitlet 8 § skall underhållsbidrag betalas fortlöpande men kan om det finns särskilda skäl betalas med ett engångsbelopp. Sådana skäl kan vara att den underhållsberättigade behöver ett bidrag för att skaffa sig pensionsskydd. Enligt Högsta domstolen måste för att underhållsbidrag skall komma ifråga ett orsakssamband mellan äktenskapet och den ena makens bristande förmåga att försörja sig finnas. När det gäller möjligheten att utdöma bidrag för längre tid har man i förarbetena till reglerna uttalat att kravet på orsakssamband kan vara uppfyllt om exempelvis ena maken på grund av den sneda arbetsfördelningen i hemmet har lyckats nå en god position i förvärvslivet, medan den andre, som har ägnat sin tid åt hus och hem, har förlorat motsvarande möjligheter. I propositionen har saken uttryckts så, att en viss underhållsskyldighet mot frånskild make är motiverad när äktenskapet har begränsat möjligheterna för maken att försörja sig på egen hand. I praxis har vid tillämpningen av undantagsregeln hänsyn tagits till de förutsättningar under vilka äktenskapet ingåtts och hur makarna utformat sitt inbördes förhållande Huruvida underhållsbidrag kan komma att utgå beror således helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Att du i vart fall skulle kunna ha rätt till underhåll under en övergångsperiod ser jag inte som otänkbart. Vänligen
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”