Försäljning av samägd egendom vid utmätning

Fyra syskon övertar medelst ett gåvobrev föräldrarnas fastighet, villa. Ett av syskonen bor utomlands och har gamla studieskulder obetalda. Kan detta medföra att kronofogdemyndighet eller annan inkassoinstans begära tvångsförsälning av fastigheten för att driva in de obetalda studieskulderna?

Lawline svarar

Enligt 8 kap 8§ i utsökningsbalken ( UB 8:8, se http://www.lagen.nu/1981:774#K8P8 ) kan, om utmätning i andel har skett, hela den samägda egendomen säljas. Detta får ske om lag om samäganderätt (samäganderättslagen, se http://lagen.nu/1904:48_s.1 ) är tillämplig och sökanden, gäldenären eller annan delägare yrkar detta. Ansökningen görs till kronofogdemyndigheten som förordnar om försäljning. I ditt fall förefaller samäganderättslagen vara tillämplig, se 1§ samäganderättslagen. I UB 8:8 föreskrivs att avseende hinder mot försäljningen så gäller 6 och 7 §§ i samäganderättslagen. I 7 § stadgas vad som gäller vid fastigheter som kan komma att klyvas. 6 § behandlar det fall att delägarna har avtalat att godset inte får säljas på offentlig auktion eller där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd. Detta innebär att det är möjligt att avtala bort rätten att begära försäljning av fastigheten, vilket även skulle innebära hinder för försäljning på grund av utmätning av andel enligt UB 8:8.
I rättsfallet NJA 1991 s 597 fastslog HD att ett avtal som innebar att en samägd egendom inte skulle omfattas av samäganderättslagen medförde att undantagsregeln i 6 § samäganderättslagen blev tillämplig och därmed kunde försäljning inte ske enligt UB 8:8. (HD ansåg även att avtalet inte medförde att samäganderättslagen inte blev tillämplig till någon del avseende den egendom som de ägde tillsammans.)
Det ovan sagda innebär att det alltså är möjligt för en sökande, den som vill få skulden betald, att om utmätning av en andel av fastigheten har skett begära att hela ska säljas med stöd av UB 8:8. Eftersom att 6 § samäganderättslagen medför hinder mot en sådan försäljning går det att genom ett avtal mellan ägarna se till att försäljning på detta sätt inte blir möjligt. För att gå vidare med det hela borde du vända dig till en kvalificerad jurist.

Med vänlig hälsning

Oscar BjörkmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Exekutiv försäljning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo