FrågaSKATTERÄTTÖvrigt13/08/2007

Skatt vid överlåtelse av fastighet

Ett sambopar separerar och den gemensamma bostaden, som i detta fall är ett hus, skall delas och den ena parten skall lösa ut den andra. Skall den som får de kontanta pengarna betala skatt på den summa han får? Eller är det bara en del som skall beskattas? Det är ju en viss värdestegring på huset, men det skall ju inte säljas. Summan som det handlar om är ca 500 000:-

Lawline svarar

Hej! Ur rent skattemässig synvinkel rör det sig om en avyttring av halva fastigheten mellan parterna. Detta innebär, som du säger, att den part som "säljer" sin del av fastigheten blir skattskyldig för vinsten. Ni behöver dock inte betala skatt på hela summan, utan endast på vinsten. Vinsten beräknas som mellanskillnaden mellan anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet (se inkomstskattelagen 44 kapitlet 13 §, som du kan läsa http://www.lagen.nu/1999:1229#k44p13 ). Anskaffningsvärdet är dels det som parten betalade för sin del när ni köpte huset, dels de kostnader som ni har haft för eventuella förbättringar av huset under tiden ni ägt det. Även dessa kostnader ska naturligtvis fördelas, så att endast en så stor del av kostnaderna får räknas med som motsvarar den säljande partens andel (enligt inkomstskattelagen 45 kapitlet 19 alt 20 §, som finns http://www.lagen.nu/1999:1229#k45p19 ). Ett exempel: Om vi antar att personerna A och B äger hälften av huset var, köpte det för sammanlagt 800 000 kr och har lagt ned 50 000 kr på ombyggnad el dyl, blir det sammanlagda anskaffningsvärdet 850 000 kr. Anskaffningsvärdet för var och en av A och B är 425 000 kr. Om A ska lösa ut B ur huset för 500 000 kr är detta B:s försäljningsvärde. Vinsten är således 75 000 kr. När det gäller att räkna anskaffningskostnader är det viktigt att notera att endast rena ny-, till eller ombyggnationer får räknas in. När det gäller renoveringskostnader får dessa räknas med om de medfört att huset är i bättre skick vid försäljningstillfället än det var när ni köpte huset (inkomstskattelagen 45 kapitlet 12 § 2 st, som finns http://www.lagen.nu/1999:1229#k45p12 ) Skattesatsen är, åtminstone i dagsläget, 20 procent på vinsten (20 procent av 75 000 kr i vårt exempel), vilket framgår av inkomstskattelagen 45 kapitlet 33 § och 65 kapitlet 7 §, som finns http://www.lagen.nu/1999:1229#k45p33 respektive http://www.lagen.nu/1999:1229#k65p7 . Den borgerliga regeringen har lagt förslag om att höja denna skatt, men det är såvitt jag vet inte klart när och i vilken form dessa förändringar ska träda i kraft. Slutligen bör nämnas att det finns möjlighet för den part som lämnar huset att få uppskov med skatten, om denne under 2008 köper en ny bostad. Bestämmelser om detta finns i imkomstskattelagens 47 kapitel, som finns http://www.lagen.nu/1999:1229#k47 . Den nya regeringen har talat om möjligheten att ta ut ränta på skatt som skjutits upp enligt dessa bestämmelser, men mig veterligen är detta ännu endast på förslagsstadiet. Med vänlig hälsning
Rådgivare