FrågaSKATTERÄTTÖvrigt08/07/2007

Avyttring av bostadsrätt

Hej, först tack för en kanonsida med info. Har i gåva fått bostadsrätt av min mamma, hon hyr den nu av mig, då hon är gammal kommer den snart säljas.Själv är jag utlandsboende i Thailand. Hur beräknas reavinstskatten ?

Lawline svarar

Hej Först och främst är det av vikt att konstatera huruvida du, trots att du bor i Thailand, är skattskyldig för denna typ av disposition i Sverige. Den lag som är tillämplig är Inkomstskattelagen (IL), vilken du hittar http://lagen.nu/1999:1229 . I den görs åtskillnad mellan obegränsat och begränsat skattskyldiga. Beroende på vilken kategori man tillhör omfattas man av olika regler och olika omfattande skatteplikt. En person som är utomlandsboende är obegränsat skattskyldig i Sverige endast om man tidigare har varit bosatt här och fortfarande har kvar en väsentlig anknytning till landet. Såsom väsentlig anknytning kan exempelvis barn, hus och näringsverksamhet räknas men det krävs att man gör en särskild bedömning i varje enskilt fall. Vi behöver dock inte göra något ställningstagande här för oavsett om du endast är begränsat skattskyldig i Sverige skall du ändock skatta för kapitalvinster som kan uppstå vid en försäljning av en privatbostadsrätt. Detta följer av 3 kapitlet 18 § 7 punkten i IL. Allmänna bestämmelser beträffande kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44 kapitlet IL. Enligt dess 13 § skall kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med eventuella utgifter för avyttringen (t.ex. mäklararvode) och ett omkostnadsbelopp. Med det senare avses enligt 44 kapitlet 14 § IL anskaffningsutgifter ökat med förbättringsutgifter. Särskilda regler för avyttring av bostadsrätter återfinner du i 46 kapitlet IL. Där anges att förbättringsutgifter för ny- till och ombyggnationer endast får beaktas om de överstiger 5 000 kronor. Dessutom får kostnader för vissa förbättrande reparationer och underhåll läggas till förbättringsutgifterna såvida de hänför sig till något av de fem föregående beskattningsåren och medför att lägenheten på grund av åtgärderna är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Eftersom du fått bostadsrätten i gåva gäller kontinuitetsprincipen, enligt 44 kapitlet 21 § IL, vid kapitalvinstberäkningen. Denna princip stadgar att en tillgång som förvärvas genom gåva medför att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Således är det din mammas omkostnadsbelopp, det vill säga anskaffningsutgift men även de kostnader hon har haft för förbättring av bostaden som är relevanta för din skatteberäkning. Om det uppstår en kapitalvinst enligt ovan, skall denna enligt 41 kapitlet 1-2 §§ IL beskattas i inkomstslaget kapital där skattesatsen enligt 65 kapitlet 7 § IL är 30 % av överskottet. Då det i 46 kapitlets 18 § finns regler om kvotering är det endast två tredjedelar av kapitalvinsten som skall tas upp till beskattning. Om du har för avsikt att köpa en ny bostad i Sverige finns vissa regler om uppskovsbelopp. Dessa möjliggör att beskattningen skjuts på framtiden men kräver att vissa förutsättningar är uppfyllda. Regler om detta finns i 47 kapitlet IL. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo