FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/07/2007

Uppsägning pga långtidssjukskrivning

Efter hur lång tid kan man säga upp en person som är långtidssjukskriven? Ny lag?

Lawline svarar

I lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 7 § 1 st stadgas att uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. I st 2 i samma paragraf stadgas att uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. LAS hittar du http://www.lagen.nu/1982:80 . Saklig grund kan föreligga på grund av antingen arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Vid uppsägning på grund av arbetsbrist aktualiseras bland annat reglerna om turordning (LAS 22 §) och om företrädesrätt till återanställning (LAS 25 §). Vid uppsägning av personliga skäl aktualiseras bland annat tvåmånadersregeln (LAS 7 § 4 st). Enligt fast praxis utgör det förhållande att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt, till följd av sjukdom eller skada, som regel inte saklig grund för uppsägning, såvida inte nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Av central betydelse vid prövningen av uppsägningar som föranletts av sjukdom eller skada är bestämmelserna om arbetsgivarens skyldigheter att medverka till rehabilitering och arbetsanpassning, som återfinns i arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring. Arbetsmiljölagen hittar du http://www.lagen.nu/1977:1160 och lagen om allmän försäkring http://www.lagen.nu/1962:381 . I AD 2007 nr 12 ansåg Arbetsdomstolen att långtidssjukskrivning var saklig grund för uppsägning. Motiveringen var att arbetstagaren på grund av medicinska besvär varaktigt saknade förmåga att utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Domstolen fann att arbetsgivaren hade fullgjort sina skyldigheter i fråga om rehabilitering och omplacering. Vad jag vet finns det ingen ny lag (ändringar som gjort i LAS påverkar inte svaret på din fråga). Med vänlig hälsning
Johanna BergstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000