FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 25/06/2007

Fråga om företrädesrätt till återanställning

Hej. Jag har vikarierat i tre år för en handledare som sedan kom tillbaka. Jag blev då varslad och slutade 07-01-02. Så slutade handledaren och jag åberopade förtursrätten, men då hade min chef gjort om anställningskraven för att jag inte skulle ha en chans att söka. Han visste inte att jag har en högskoleutbildning för det var det som han tänkte skriva om vilken utbildning man måste ha för jobbet. Sedan så har han ringt till facket (HTF) och sagt att medlemmarna inte vill ha tillbaka mig. Det är osant, min chef tyckte snarare att jag var för populär på jobbet. Nu har medlemmarna ringt och berättat för HTF att jag är saknad och att de vill ha tillbaka mig som handledare. Min chef erbjuder nu att köpa ut mig för 70 000 kr och säger till HTF att han inte vill ha tillbaka mig. Hur gör jag? Nu driver facket frågan och de är säkra på att min chef har gjort ett stort fel. Om jag inte får komma tillbaka undrar jag om ideellt skadestånd som facket kommer att begära är skattebefriat?

Lawline svarar

Företrädesrätt till återanställning regleras i 25 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). LAS finner du http://lagen.nu/1982:80 . Företrädesrätten gäller i nio månader från den dag då anställningen upphörde. Det skall emellertid poängteras att företrädesrätten enligt LAS endast gäller i den mån inget annat avtalats genom kollektivavtal. En förutsättning för förtur enligt LAS är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. I domstol är det arbetsgivaren som har bevisbördan för ett påstående om att arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Med tillräckliga kvalifikationer avses de allmänna kvalifikationer som i regel ställs på en arbetssökande till en tjänst av det aktuella slaget. Arbetsgivaren kan visserligen höja kraven för tjänsten från vad som krävts tidigare, men de nya kraven får inte anses obefogade eller överdrivna. Det skall med andra ord inte gå att kringgå företrädesrätten genom nya krav som inte är sakligt motiverade. I ditt fall verkar denna fråga emellertid inte utgöra ett problem då du menar att du har de kvalifikationer som eftersöks. Nu driver som du säger facket frågan och de verkar vara säkra på att ett fel begåtts i ditt fall. Varken domstol eller facket kan emellertid tvinga arbetsgivaren att återanställa dig om arbetsgivaren vägrar trots hotet om skadestånd i en domstolsprocess om brott mot LAS. En vägran kan emellertid bli mycket kostsam för arbetsgivaren. Enligt 38 § LAS skall en arbetsgivare som bryter mot LAS betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren skulle ha haft rätt till, utan även ersättning för annan skada som uppkommer på grund av lagbrottet. Skadeståndet kan avse både faktisk förlust och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Förlustersättningen begränsas emellertid enligt vad som anges i 39 § LAS till, med hänsyn till din anställningstid, i ditt fall högst 16 månadslöner. Även med begränsningen kan skadeståndet emellertid, om arbetsgivaren inte har någon godtagbar grund för att vägra dig återanställning, uppgå till avsevärda belopp vida överstigande de 70 000 kr som du nu erbjuds. En närmare bedömning av vad som utgör en rimlig ersättning i just ditt fall bör emellertid ditt fackförbund kunna svara närmare på. Ditt fackförbund kan välja att föra talan för dig i domstol. Gör de detta betalar facket eventuella rättegångskostnader. Vill facket inte driva frågan kan du själv väcka talan, men riskerar då att själv behöva betala rättegångskostnader vilket kan bli kostsamt. Angående skatteplikten för ett ideellt skadestånd är ideella skadestånd visserligen normalt skattebefriade. När det gäller ideellt skadestånd till anställd har skadeståndet i praxis (RÅ 1971 ref.6 och RÅ 80 1:10) emellertid ansetts utgöra ett utflöde av tjänsten och därmed tjänsteinkomstbeskattats. Skadestånd för täckande av inkomstförlust är enligt praxis alltid skattepliktigt. Med vänlig hälsning
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000