FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/05/2007

Regler beträffande arbetsmiljö

Villka paragrafer i arbetsmiljölagen kan beröra maximalt tunga lyft, svår lukt och risk för skada under arbete. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!Arbetsmiljölagen innehåller få regler som mer i detalj berör dem frågor som du nämner (vad beträffar risk för skada får man kanske säga att denna fråga i sig framstår som lite mer allmän, varför även arbetsmiljölagen torde ge en tämligen bra vägledning). Dessa regler är av mer allmän karaktär och fungerar mer som en ram för vad som gäller miljön på jobbet – istället kompletteras lagen av bestämmelser som meddelas av Arbetsmiljöverket (vilka fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj reglera vad som ska gälla).Då arbetsmiljölagen har denna utformning kan många lagrum (framförallt i 2 och 3 kap.) sägas beröra dem aspekter som nämns i frågan – dem har ju alla relevans för arbetsmiljön även om dem i många fall är allmänt hållna. Om man dock ska nämna några skulle man t.ex. kunna ta upp lagens 2 kap. 1 § samt 3 kap. 2 §. Det första lagrummet säger förutom att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället, även att arbetsförhållandena bl.a. ska anpassas till människors olika förutsättningar i psykiskt och fysiskt avseende. Det andra lagrummet berör istället bl.a. arbetsgivaren ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare säger 2 kap. 4 § att dem arbetshygieniska förhållandena rörande bl.a. luft ska vara tillfredställande.Som man kan se är reglerna mycket allmänt hållna och ger inte särskilt mycket vägledning om man vill ha mer detaljerad information. Som nämnts kompletteras därför lagen av föreskrifter (vilka meddelas av Arbetsmiljöverket) och beträffande tunga lyft finns bestämmelser i AFS 1998:01 - Belastningsergonomi medan det beträffande luftens kvalité finns bestämmelser i AFS 2000:42 - Arbetsplatsen utformning.Arbetsmiljölagen hittar du http://lagen.nu/1977:1160

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) hittar du http://www.arbetsmiljoverket.seMed vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000