FrågaSKATTERÄTTÖvrigt09/12/2005

Näringsfastighet, inkomstslaget kapital el näringsverks

vad är det för skillnad mellan när en näringsfastighet är en kapitaltillgång eller en lagertillgång? vad får detta för skattekonsekvenser när man vill ge bort detta i gåva till ett ab?

Lawline svarar

Hej! Enligt 13:6 inkomstskattelagen (IL), se http://www.lagen.nu/1999:1229, räknas för enskilda näringsidkare kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital. Detta får till följd att reglerna i 22 kap IL om uttag ur näringsverksamhet inte blir tillämpliga. Således kan man överlåta sådan egendom till underpris utan att detta utlöser någon uttagsbeskattning. Till dessa regler finns dock undantag. Speciella regler finns i 53 kap IL då kapitalegendom ges till ett företag som överlåtaren eller någon närstående till honom är delägare i. Detta får störst betydelse då det mottagande företaget ligger utomlands i vilket fall den överlåtna egendomen ska anses avyttrad till marknasvärdet. I övriga fall innebär det faktum att näringsfastigheten klassas som kapitaltillgång att det är fullt tillåtet för en privatperson att ge bort fastigheten i gåva till ett aktiebolag. Aktiebolaget ska ta upp fastigheten till privatpersonens upptagna ingångsvärde, 44:21 IL Full kontinuitet råder vid gåva av dylikt slag. Dvs, gåvotagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Om näringsfastigheten utgör en lagertillgång är 13:6 IL inte tillämplig. Lagertillgångar beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Det innebär att reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap IL blir tillämpliga. Enligt 22:7 IL ska egendomen behandlas som om den avyttrats mot en ersättning motsvarande marknadsvärdet trots att så inte är fallet. Beskattning sker alltså med denna utgångspunkt. Gåvogivaren beskattas således för eventuell värdestegring till skillnad från då denne ger bort egendom som vid avyttring skulle ha beskattats i inkomstslaget kapital. Aktiebolagets ingångsvärde blir, till följd av 22:7 IL, marknadsvärdet. Även till dessa regler finns det undantag. Bestämmelserna i 23 kap IL, om underprisöverlåtelser, ger i princip möjlighet till underprisöverlåtelser utan omedelbar beskattning av överlåtaren så länge som egendomen stannar inom sfären för näringsverksamhet under vissa villkor. Bl a ska överlåtelsen avse hela verksamheten eller en verksamhetsgren.
Sofia FjellandRådgivare
Hittade du inte det du sökte?