Barnkonventionen jämförd med europakonventionen

Hej! Min fråga lyder:

Den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna är lag i Sverige medan "Barnkonventionen" inte är det. På vilket sätt kan detta ha betydelse i rättspraxis?

Lawline svarar

Hej,Barnkonventionen i Sverige har onekligen en ovanlig ställning då den är rättsligt bindande för Sverige i och med ratificieringen som skedde 1990, däremot är konventionen inte lag i Sverige. Läs om detta på Unicefs hemsida, se http://www.unicef.se/fakta/barnkonventionen/barnens_rattigheter_i_sverige/.Rent praktiskt innebär detta att domstolen inte måste tillämpa reglerna i barnkonventionen i ett fall som rör barnets rättigheter. Den ska dock i sin bedömning av ett enskilt fall ta hänsyn till reglerna i barnkonventionen och domstolen bör inte tillämpa lagar, förordningar och föreskrifter som strider mot barnkonventionen. Sådana bör dock inte kunna finnas kvar, då en utförlig utredning alltid genomförs innan ratificering av en konvention sker. Tanken är att en konvention som ratificeras ska innehållsmässigt vid tidpunkten för ratificering finnas representerad i sin helhet i lagen, dock inte nödvändigtvis i en och samma lag.Den största skillnaden mellan europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och barnkonventionen är att i ett mål som rör barnets rättigheter kan en enskild direkt åberopa artiklar i europakonventionen och domstolen måste tillämpa dessa, däremot kan inte en enskild kräva av en domstol att artiklar ur barnkonventionen tillämpas. En annan viktig skillnad är att vid tolkning av europakonventionens artiklar kan man ta hänsyn till praxis av europadomstolen, men vid tolkningen av barnkonventionen finns ingen motsvarande domstol som har skapat en praxis som visar hur barnkonventionen ska tolkas. Det finns således en internationell rättspraxis avseende europakonventionen, medan för barnkonventionen finns ingen direkt rättspraxis. I Sverige är ju barnkonventionens artiklar representerade i olika lagar, då barnkonventionen berör olika ämnesområden. Dessa lagar har dock till viss del annorlunda innehåll än barnkonventionen varför rättspraxis som berör tolkning av dessa lagar inte kan anses utgöra någon rättspraxis hur barnkonventionen ska tolkas, utan snarare vad barnet har för rättigheter i Sverige.Om man anser att någon lag, förordning eller föreskrift strider mot reglerna i barnkonventionen, är det lämpligaste att vända sig till barnombudsmannen vars uppdrag bland annat är att göra regeringen uppmärksamma på sådana fall där svensk rätt står i strid med internationell rätt beträffande barnets rättigheter. Men som redan påpekats ovan torde det inte finnas några regler som fortfarande strider mot barnkonventionen.Även myndigheter, kommuner och landsting ska ta hänsyn till de rättigheter som fastslås i barnkonventionen och barnombudsmannen ska se till att så verkligen sker, varför det för den enskilde är lämpligt att göra barnombudsmannen uppmärksam på sådana fall där rättigheterna reglerade i barnkonventionen kränks.Läs mer på regeringens hemsida om barnets rättigheter, se http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show&id=9&module_instance=3.Förhoppningsvis var detta svar klargörande.

Återkom gärna med följdfrågor.Med vänliga hälsningar

Mathias EhrhardtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo