Aktiebolags firma

2006-02-17 i Bolag
FRÅGA
Är det fel att ange namnet på ett aktiebolag utan ordet "aktiebolag" eller "AB" i löpande text (det gäller alltså inte firmateckning, inte brevhuveden utan löpande text i brev eller annonser t.ex.). Bryter man mot lagen om man gör så?Och samma fråga om bolaget är publikt. Måste tillägget "(publ)" finnas med i löpande texter av olika slag, t.ex. annonser?
SVAR

Bestämmelser rörande aktiebolags firma behandlas i 28 kap aktiebolagslagen (notera att aktiebolagslagen (2005:551) trädde i kraft 1 januari-06, emellertid har bestämmelserna från den tidigare aktiebolagslagen som avser aktiebolags firma utan ändring förts in i den nya aktiebolagslagen).

Av 28 kap ABL följer att ett aktiebolags firma skall innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB. Vidare skall ett publikt aktiebolags firma åtföljas av beteckningen (publ) om det inte annars framgår av aktiebolagets firma att det är publikt.

Brev, fakturor och orderblanketter skall ange bolagets firma. Skriftliga handlingar som utfärdas av ett aktiebolag skall också undertecknas med aktiebolagets firma om inte firman uttrycks på annat sätt.

I de fall aktiebolagets styrelse eller ställföreträdare utfärdat en handling utan firmateckning är de som undertecknat handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelserna som för egen skuld.

Undantag föreligger om det av handlingarnas utformning framgår att den utfärdats på bolagets vägnar eller det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgick att den utfärdats för bolagets räkning och mottagaren av handlingen får ett behörigt undertecknat godkännande av handlingen så snart som möjligt efter det att han eller hon begärt det eller gjort personlig ansvarighet gällande mot undertecknarna av handlingen.

Av ovanstående redogörelse för aktuella regler avseende aktiebolags firma följer således att brev måste ge uttryck för aktiebolagets firma. När det gäller annonser är det möjligt att de kan sägas vara skriftliga handlingar och skall då också ge uttryck för bolagets firma. Annonser är dock lite mer osäkert, utgör de anbud till en bestämd krets skall de helt klart inneha firman men om de är utbud (såsom annonser vanligtvis är) är frågan mer osäker. Oavsett skall vid en senare transaktion (aktualiserad p.g.a. annonsen) aktiebolagets firma uppges. För publika bolag skall förkortningen (publ) förekomma medan för privata aktiebolag är förkortningen (AB) tillräckligt.

Bästa hälsningar

Dain Nevonen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?