FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/03/2007

hemmavarande barns bidrag till hushållet

Vad skall min tonårsdotter betala hem då hon börjar arbeta. Hon kommer att tjäna 16000 /mån?

Lawline svarar

Hej, Du skriver inte exakt hur gammal din dotter är. Eftersom hon tjänar så pass mycket som hon gör utgår jag dock från att hon är i övre tonåren, kanske runt 17-19 år. Situationen ser lite olika ut beroende på om ni som föräldrar fortfarande har underhållsskyldighet, eller om denna upphört. Jag kommer därför redogöra för vad jag anser i båda dessa situationer. Lagstiftningen på området finns i Föräldrabalken som du kan läsa http://www.lagen.nu/1949:381. I lagens 7:e kapitel stadgas bland annat att "föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning." Fram till och med er dotter fyller 18 år, eller tills hon är 21 år om hon studerar på gymnasiet eller liknande, är alltså ni som föräldrar underhållsskyldiga. Underhållsskyldigheten anses omfatta det som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn tas dock även till barnets egna eventuella inkomster. En rimlig tolkning av lagen är därför att om barnet arbetar och tjänar pengar så är det rimligt att barnet även hjälper till med hushållets kostnader. Hur mycket er dotter rimligen skall bidra med är dock mycket svårt att säga. Det bästa är nog att diskutera sig fram till en lämplig nivå för just er familj. Kanske kan ni använda en budget eller kassabok som underlag. Genom att se vilka utgifter ni har och sätta detta i relation till vad var och en tjänar kanske ni kan komma fram till något som känns rimligt för alla. Om er dotter är över 18 år (alternativt över 21 år) har underhållsskyldigheten upphört. Hon har då ingen självskriven rätt att bo hemma och ej heller att få något ekonomiskt stöd. Jag anser det då vara en naturlig utgångspunkt att dottern betalar sin del av hushållets gemensamma kostnader (och naturligtvis sina egna). Det kan dock tänkas att resultatet blir orimligt om man utgår från hushållets gemensamma utgifter delat med antalet vuxna personer i hushållet. Detta eftersom föräldrarna ofta tjänar mer, och därför ofta har möjlighet att lägga mer pengar på boende och annat. Därför kanske det är rimligt att dra av en del på dotterns bidrag till hushållet, särskilt om det är så att ni valt att ha en högre levnadsstandard än vad hon sannolikt skulle valt om hon själv valt bostad m.m. Ett annat sätt att räkna är att utgå från de kostnader er dotter skulle haft om hon flyttat hemifrån och sedan dra av en rimlig summa från detta belopp. Självklart är det helt upp till varje familj att bestämma mer exakt hur kostnaderna skall fördelas, så länge underhållsskyldigheten respekteras. Mina förslag och kommentarer skall därför endast ses som just förslag på hur ni kan gå tillväga. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Ingela HöggrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000