Får man använda ett upphovsrättsskyddat verk?

SVEMO har en bok, Snöskoterboken, som används vid utbildning till förarbevis för snöskoter. I bokens ingress namnges ett antal personer som ansvariga för bilder, text, illustrationer osv. Ingenstans stor det att SVEMO skulle ha någon upphovsrätt. Vid tilfället som boken togs fram var textförfattaren anställd av SVEMO. Nu säger sig SVEMÓ ha överlåtit upphovsrätten till en annan organisation, genom avtal.

Frågan är; Har de någon rätt?

Innebär detta att den andra organisationen har någon rätt?

Får man inte använda boken längre?

Snöskoterboken är dessutom en omarbetning av en offentlig publikation som utgavs av Vägverket. Vägverket överlät namnet \\\"Snöskoterboken\\\" till SVEMO. Den nuvarande boken är, i allt väsentligt likadan som Vägverkets. Den är kompletterad med en del nya bestämmelser och framförallt med nya bilder och illustrationer.

Lawline svarar

Hej!Tack för din fråga!Vad jag förstått handlar din fråga huvudsakligen huruvida SVEMO har rätt i det de säger samt om du är helt förhindrad att använda boken på grund av upphovsrätten.Som du nämner så angavs det inte i boken att SVEMO har upphovsrätt. I svensk rätt är det inte ett krav att man måste ange att verket är upphovsrättskyddat för att erhålla upphovsrättsligt skydd. Man ser dock ofta copyright symbolen på upphovsrättsligt skyddade verk, men detta är således inget krav för att verket ska skyddas. Upphovsrätten uppstår nämligen i skapelseögonblicket om det är att anse som ett konstnärligt verk enligt 1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), se http://www.lagen.nu/1960:729. Enligt 1 kap 4 § URL framgår dock att upphovsmannens namn ska anges, men denna så kallade ideella rätt kan efterges.Upphovsrätten är en förmögenhetsrätt och kan därför överlåtas till en juridisk person, som i detta fall SVEMO. SVEMO har sedan i sin tur överlåtit rätten, vilket de enligt 3 kap. 28 § URL har rätt till om dem fått upphovsmannens samtycke i exempelvis ett avtal, vilket är vanligast. Rätten till verket ligger därmed hos organisationen. Att så är fallet medför inte att du hindras att använda boken helt och hållet. Frågan är bara exakt vad användningen består i? Att organisationen numera är innehavare av upphovsrätten innebär att ingen får inkräkta på deras ensamrätt genom att exempelvis kopiera boken och sälja kopior av den. Däremot får du sälja eller ge bort den bok som du har köpt eftersom det exemplaret har konsumerats. Vidare får du för privat bruk eller i undervisningssyfte kopiera delar av boken enligt 2 kap. 12 och 14 §§. Tidigare innan lagen reviderades var det tillåtet att kopiera hela böcker.Det beror således på vad du ska har för avsikter med ditt användande och jag rekommenderar dig att titta i lagen under främst kapitel 2 där olika exempel anges på inskränkningar i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt till verket, för att därefter avgöra om ditt specifika användande av verket kränker upphovsrättsinnehavaren.Avslutningsvis en kommentar om det du slutligen nämner om Vägverket, vilket inte behöver innebära att SVEMO gjort något fel. De har rätteligen erhållit namnet genom avtal mellan parterna. Därefter har de omarbetat boken, vilket är tillåtet enligt 1 kap. 4 § URL.Hoppas svaret bringat klarhet, i annat fall får du återkomma så besvarar vi gärna din fråga.Mvh

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”