FrågaSKATTERÄTTÖvrigt20/01/2007

Skattskyldighet i Sverige efter flytt utomlands

Om en person emigrerar från Sverige "fullständigt", d v s saknar väsentlig anknytning efter flytten, vad gäller då skattemässigt för aktier och fonder som ägdes innan flytt? Såvitt jag har tolkat det så är aktier föremål för beskattning i Sverige X antal år efter flytt men däremot är fonder skattefria vid avyttring. Är detta korrekt?

Lawline svarar

Begränsat skattskyldiga är enligt inkomstskattelagen 3 kap. 3 och 17 §§ bl.a fysiska personer som inte är bosatta i Sverige eller som inte stadigvarande vistas här och inte heller har väsentlig anknytning hit. Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för kapitalvinst dels vid avyttring av fastighet och bostadsrätt här i riket, dels vid avyttring av aktier och vissa andra delägarrätter samt fordringsrätter i svenska företag, enligt den s k 10-årsregeln, se 3 kap. 19 §. Innebörden av denna regel är att en person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för de i 3 kap. 19 § angivna kapitalvinsterna om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår när avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten omfattar: - Andelar i svenska aktiebolag, - Andelar i svenska handelsbolag, - Andelar i svenska ekonomiska föreningar med undantag för andelar i privatbostadsföretag, - Konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstandelsbevis som getts ut av svenska aktiebolag, - Köp- och teckningsoptioner som utfärdats i förening med skuldebrev av svenska aktiebolag, och - Terminer och optioner som avser något av nämnda delägarrätter och fordringsrätter. Avgränsningen mot utländska juridiska personer är att svenska aktiebolag, svenska handelsbolag och svenska ekonomiska föreningar är registrerade hos Bolagsverket. Skattskyldighet föreligger alltså inte för kapitalvinst vid avyttring av obligationer och andra fordringsrätter eller för kapitalvinst vid avyttring av andelar i investeringsfonder. Till investeringsfonder räknas bl a aktiefonder. Optioner och terminer avseende aktieindex omfattas inte heller eftersom den underliggande delägarrätten ska vara andel i svenskt aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening. Kapitalvinst vid avyttring av andel i privatbostadsföretag beskattas emellertid och detta oavsett om den begränsat skattskyldige varit bosatt här i riket inom en tioårsperiod eller inte, se 3 kap. 18 § 1 st. p 6. Beträffande kapitalvinsterna i 3 kap. 19 § IL gäller att de kan vara att hänföra till olika inkomstslag. För skattskyldigheten saknar det betydelse till vilket inkomstslag vinsten är att hänföra. Tidpunkt för skattskyldighet: Skattskyldig är som sagt fysisk person som vid något tillfälle under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttring skedde har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tiden räknas i kalenderår, varför skattskyldighet i vissa fall kan kvarstå upp emot 11 år. Tidsperioden räknas från den dag personen faktiskt avflyttar från Sverige, den s k utresedagen. Om denne därefter har haft väsentlig anknytning till Sverige och därför enligt intern svensk rätt fortfarande ska anses obegränsat skattskyldig här har ingen betydelse. För att regeln ska vara tillämplig måste personen dock vara begränsat skattskyldig vid avyttringstillfället. Att observera är att 10-årsregeln är endast en intern svensk beskattningsregel. De svenska beskattningsanspråken kan ha begränsats genom skatteavtal med andra länder. För mer information se skatteverkets handledning för internationell beskattning http://skatteverket.se/35210.4.3a2a542410ab40a421c80002940.html Inkomstskattelagen hittar du http://lagen.nu/1999:1229 Mvh,
Sara EdströmRådgivare