Filmvisning i skola

2007-01-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Är det tillåtet att i en skola visa en upphovsrättskyddad film utan inträdesavgift under skoltid för elever (och endast för elever) som är intresserade? Räknas det som ett slutet sällskap och går det därför inom ramen för vad upphovsrätten tillåter? Vilka begränsningar finns i denna situation?
SVAR

Tillämplig lag är upphovsrättslagen (här). Huruvida filmvisningen är tillåten beror på om det är fråga om offentligt framförande eller inte. Offentligt framförande (utan upphovsmannens tillstånd) av filmverk är enligt 21§ inte tillåtet ens vid undervisning. Vad som menas med offentligt framförande framgår av 2§ tredje stycket punkt 2. Verket skall göras ”tillgängligt för allmänheten”. Avgörande är om en obestämd krets av personer har möjlighet att ta del av verket vid framförandet. Innebörden av detta är svår att precisera och vad som exakt menas framgår inte av lagtexten utan får bedömas av domstolen i varje enskilt fall. Om endast eleverna i skolan får tillträde till visningen torde det röra sig om en sluten krets och visningen skulle då inte vara ett offentligt framförande.Även om det är fråga om en sluten krets kan det i vissa fall vara fråga om offentligt framförande. Av 2§ sista stycket framgår det att om framförandet sker i förvärvsverksamhet och inför en större sluten krets så är det att jämställa med offentligt framförande. Bestämmelsen tar i huvudsak sikte på musik som spelas på nattklubbar och dylikt. Huruvida skolundervisning faller under begreppet förvärvsverksamhet är oklart och vägledande prejudikat från högsta domstolen finns inte. Inte heller kan begreppet större sluten krets definieras närmare utifrån lagtexten. Det är upp till domstolen att bestämma vad som menas med detta.Eftersom frågan är beroende av svåra avvägningar kan jag tyvärr inte med säkerhet avgöra om visningen är tillåten eller ej.Med vänlig hälsning

Filip Skoglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96402)