FrågaFAMILJERÄTTFaderskap23/04/2013

Faderskapstalan när barnet är bosatt utomlands

En man, svensk medborgare och bosatt i Sverige har ett barn bosatt i annat land, men Skatteverket vägrar registrera barnet som hans barn trots att han är gift med barnets mor (och har dessutom visat upp födelsebevis.) Han har nu blivit rekommenderad att föra faderskapstalan i en svensk domstol. Vad innebär det och hur går han tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I Internationella faderskapslagen 2 §(som du hittar https://lagen.nu/1985:367) finns en presumtion som säger att en man som är gift med barnets mor anses som barnets far om det följer av lagen i den stat där barnet fick hemvist när denna föddes. Svensk domstol har rätt att döma i målet om barnet har hemvist i Sverige, talan förs mot en man med hemvist i Sverige eller fallet annars har särskild anknytning hit. Svensk lag tillämpas då i enlighet med 2 § om inte faderskapet gäller i enlighet med samma paragraf i barnets hemvistland på grund av äktenskapet. I sådant fall tillämpas lagen där barnet har sin hemvist. 

En dom enligt en svensk faderskapstalan där mannen i fråga anses vara barnets far är gällande i Sverige. Det är dock inte säkert att den gäller i utlandet, isåfall måste domen erkännas i enlighet med internationellt privaträttsliga regler. Det kan å andra sidan också komma på fråga om en faderskapsbekräftelse eller dom från landet där barnet har sin hemvist kan bli erkänd i Sverige, men det framgår inte av din fråga vilket land det är fråga om vilket måste undersökas för att få svar på den frågan. 7 § faderskapslagen säger att utländsk dom om faderskap gäller i Sverige om det finns skäl att frågan prövades utomlands. 8 § i faderskapslagen stadgar att en utländsk fadersbekräftelse gäller i Sverige om den är giltig i det land där den lämnades. 

Lycka till!

Emelie SynnegårdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?