FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag21/04/2013

Nyemission

Hej, Min bror och jag äger ett företag i Sverige tillsammans. Vi äger 50% var. Detta bolag ägs av vårt ägarbolag i Schweiz och även där äger vi 50% vardera. Vi är inte aktiva i bolaget, vi har en anställd VD, min bror sitter i styrelsen men inte jag, pga att jag har bott utomlands ett tag. Nu bor jag i Sverige igen. Ett nytt bolag förvärvades för 3 år sedan och min bror tog ut pengar från vårt gemensamma bolag i Schweiz för att finansiera en del, resterande är lån i bank. Det nya bolaget köptes av vårt gemensamma bolag. Vi har nu beslutat att vi ska dela upp våra tillgångar, och att jag ska bli utköpt från bolaget i Sverige. Det har nu visat sig att min bror har gått bakom min rygg och gjort en nyemission av bolaget i Sverige, så att han numera äger 90% och jag 10%. Jag har inte fått ngn information om detta överhuvudtaget! Inget bolagstyrelsemöte etc. Han har även förfalskat min namnteckning, så att jag numera inte ens tecknar mitt bolag. Han anser att min del inte är värd någonting. Hur går jag vidare med detta? Gäller en nyemisson när jag inte har fått ngn vetskap? Äger jag fortfarande 50% i alla fall, eftersom jag äger 50% av ägarbolaget i Schweiz. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du kontaktar Law-Line med dina frågor!

För det första ska sägas att den ägarkonstruktion som du lagt fram inte riktigt går ihop – om ert Svenska aktiebolag ägs av ert schweiziska aktiebolag kan det inte även ägas gemensamt av dig och din bror. I sådana fall ägs det helt av det schweiziska bolaget där du och din bror är till 50 % vardera är delägare.

Här är alltså informationen som du ger litet bristfällig – det som du bör ta reda på här är vem som faktiskt står som den slutgiltiga ägaren; är det du och din bror som fysiska personer, eller är det du och din bror som fysiska personer genom det schweiziska bolaget.

Om det är så att aktierna i ert gemensamt ägda svenska aktiebolag ägs genom ert schweiziska bolag, och ägarandel i detta bolag är 50 % vardera – då har du som aktieägare i det schweiziska bolaget rätt till hälften av värdet i detta bolag – eftersom du äger 50 % av aktierna. Detta kan alltså inte förändras genom någon nyemission i det svenska bolaget, såtillvida nyemissionen inte gjorts till en ny ägare vid sidan av det schweiziska bolaget.

Eftersom läget är en aningen oklart går jag istället vidare till att förklara innebörden av de materiella reglerna som gäller vid nyemission i Sverige.

Enligt 13:1 1 st. aktiebolagslagen (https://lagen.nu/2005:551) (ABL) stadgas att huvudregeln är att var aktieägare vid en nyemission ska ha företrädesrätt till nya aktier proportionellt till dennes nuvarande aktieinnehav i bolaget. Det finns ett antal undantag från regeln och dessa stadgas i 13:1 2 st. ABL, och dessa blir i första hand tillämpliga när betalning av aktierna görs genom apportegendom.

Då det inte finns förutsättning för någon djupare bedömning av frågan, eftersom det saknas information om omständigheterna gällande nyemissionen, får antas att vid emissionen var huvudregeln enligt 13:1 1 st. ABL tillämplig. Detta betyder alltså att du haft företrädesrätt vid nyemissionen. Effekten av att detta inte beaktats vid emissionen, samt att du inte erhållit någon information om nyemissionen, är att du bör äga rätt till skadestånd gentemot din bror enligt 29:3 ABL.

Vidare bör du även kunna väcka talan om att upphäva nyemissionen enligt 7:50 ABL. Huvudregeln är att ett sådant klagande måste göras senast tre månader efter beslutet, men eftersom du inte erhållit en korrekt kallelse till bolagsstämman där nyemissionen beslutades, gäller en förlängd tidsgräns enligt 7:51 2 st. 3 p. ABL. Därav bör beslutet kunna klandras, vilket görs i domstol.

Till sist vad det gäller omständigheten att din bror förfalskat din namnteckning. Detta är en mer allvarlig art av åtgärd som anses utgöra brott enligt 14:1 brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) (BrB) – nämligen brottet urkundsförfalskning. Om detta bör du rapportera till åklagare.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000