Att överklaga beslut om beviljad tid i förskola

Hej! jag undrar om det är möjligt att överklaga ett beslut som skolförvaltningen har tagit om att ett barn inte får uttökad tid på förskolan? Det är inte rektor på skolan som har tagit beslutet utan Skolförvaltningens verksamhetschef. Har läst igenom 28 § i Skollagen men inte hittat möjligheten att överklaga där men vad jag kan läsa mig till är det möjligt enligt Förvaltningslagen samt Kommunallagen?

Lawline svarar

Hej!

Efter att vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader (8 kap. 14 § skollagen (2010:800) (SkolL)). Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska det erbjudas förskola under minst 525 timmar om året (8 kap. 4 § SkolL).  Barn ska dock från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller med hänsyn till barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap. 5 § SkolL).

Frågan om hur ett sådant beslut överklagas regleras inte i SkolL. Istället anges i 28 kap. 18 § SkolL att ett sådant beslut bara får överklagas om det kan ske enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) (KomL). Ett beslut av en nämnd får överklagas till förvaltningsrätten (10 kap. 2 & 5 §§ KomL). Prövningen enligt 10 kap. KomL är en laglighetsprövning, vilket betyder att beslutet endast kan upphävas under vissa i lagen angiva förutsättningar. Beslutet ska upphävas om det inte kommit till i laga ordning, om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lagen, dvs. om kommunen inte beviljat tid i förskola i den utsträckning den är skyldig enligt SkolL (se 10 kap. 8 § KomL).

Hur överklagande går till regleras i 10 kap. KomL. Det kan nämnas att ett beslut överklagas skriftligt och i klagomålet ska det anges vilket beslut som överklagas samt vilka omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten och det ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs (se 10 kap. 4, 5 & 6 §§ KomL).

KomL hittar du https://lagen.nu/1991:900

SkolL hittar du https://lagen.nu/2010:800

Med vänlig hälsning, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000