FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt31/03/2013

Arvlåtarens förvaltning av sin egendom

Min morbror dog 2004 och hans hustru 2013. De hade inga barn. Testamente skrevs i oktober 1973 med lydelsen: "Undertecknade --- att den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter vår död skall den då befintliga kvarlåtenskapen likaledes med full äganderätt tillfalla våra helsyskonbarn, att dem emellan födelas enligt nu gällande arvsregler. ---" Kvarlåtenskap efter min morbror var lantbruk med ca 35 hektar åker och skog i nordvästra Skåne. 2008 sålde hustrun lantbruks- och skogsdelen till underpris för 500.000 kr till en lantbrukare i närheten och en månad före hennes död såldes bostad plus lite åker (s.k. hästgård) för under taxeringsvärdet till en 30-årigt kvinna som några år gratis haft sin häst i gårdens stall. Finns det några juridiska reflektioner om detta? Jag hoppas att svar kan lämnas före den 5 april då bouppteckningsförrättning ska hållas!

Lawline svarar

Hej,

Alltså här har vi ett inbördes testamente mellan din morbror och dennes make, där det framgår att den efterlevande maken ska erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt. Därefter ska makarnas helsyskons barn erhålla all den efterlevande makens kvarlåtenskap med full äganderätt, fördelat enligt den legala arvsordningen.

Eftersom makarna inte hade några barn (bröstarvingar) fanns det ingen möjlighet för er morbrors arvingar att motsätta sig testamentsförordnandet, förutsatt att det var giltigt uppfört. Sålunda kan jag inte se några konstigheter i att er morbrors make erhöll hela kvarlåtenskapen efter er morbror.

Vad därefter angår försäljningarna av lantbruksgården i Skåne och sedermera hästgården till underpris så är det givetvis beklagligt med sådan ekonomisk förvaltning, inte minst för arvingar och testamentstagare. Emellertid finns det inga arvsrättsliga begränsningar. Den efterlevande maken har erhållit egendom med full äganderätt, vilket bl. innebär att denne är fri att försälja sin egendom enligt eget tycke. Sålunda är min allmänna reflektion att det inte finns något i er situation som låter juridiska inkorrekt. Arvsrätt är sålunda en rätt som, visserligen finns under arvlåtarens livstid, men blir slutligt fixerad till sitt värde när arvlåtaren avlider.

 

Har ni ytterligare funderingar är ni välkommen att ställa en ny fråga!

 

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare