FrågaFAMILJERÄTTFaderskap28/03/2013

Fastställande av faderskap

Gällande genetisk undersökning om vem av två män som är barnets far där modern är osäker och bevis på detta finns. Kan en man begära fastställande av faderskap om mannen är medveten om att modern haft sexuellt umgänge med flera inom en vecka ?. Hur gäller 2 kap 6 § föräldrabalken?

Lawline svarar

Hej,

tack för din fråga!

Enligt föräldrabalken 1 kapitlet 1 § gäller att om modern är gift med en man vid barnets födelse så ska denna anses vara barnets far. Från denna huvudregel finns undantag i 2 § bland annat om det är utrett att modern haft samlag med annan under den tid då barnet kan vara avlat. 

Av din fråga framgår inte huruvida modern varit gift eller inte. Av föräldrabalkens 2 kapitlet 1 §  framgår att om modern inte varit gift eller det av andra skäl inte går att anse en man vara barnets far enligt 1 kapitlet är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs. Socialnämnden är inte buden av moderns ståndpunkt, det spelar således ingen roll om hon inte vill medverka. Faderskapet ska utredas om det råder tvivel. 

Om socialnämndens utredning inte bringar klarhet i faderskapsfrågan finns möjlighet att använda sig av föräldrabalken 2 kap 6 §. Det innebär att en blodundersökning görs för att utreda faderskapet. En sådan utredning är särskilt motiverat, som i ditt fall, om det finns anledning att anta att modern haft samlag med flera män under konceptionstiden. Även om utredningen inte tyder på att mer än en man är aktuell bör nämnden verka för rättsgenetisk utredning för den händelse mannen begär det.


Lycka till!


Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000