Skyldigheter för dödsbodelägare vid bouppteckning

Hej! Min pappa gick bort för någon månad sedan och han och hans nuvarande fru har en gård med hästar och lite mark. Jag har inte haft mycket kontakt med min far och är särkullsbarn och har således väldigt dålig koll på vad det finns för tillgångar. Hans fru håller nu på med att samla uppgifter för bouppteckning men jag är inte säker på att det är korrekta uppgifter på värde av hästar och lösöre osv. Ska jag bara ta för givet att uppgifterna hon lämnar är rätt? Sen funderar jag på om jag har några skyldigheter att ta reda på något inför bouppteckning?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.
Som bröstarvinge till din far är du dödsbodelägare. Detta framgår av Ärdabalken (ÄB) 18:1. Även din pappas fru kan vara dödsbodelägare fram till dess att bodelning sker eller på grund av att hon har arvsrätt (gäller enbart om det även finns gemensamma barn) eller på grund av att hon ska ärva genom att din far upprättat testamente till förmån för henne. Det kan vara bra att veta att dödsbodelägarnas uppgift är att gemensamt förvalta boet och förbereda det för bodelning och arvskifte. Att dödsbodelägarna gemensamt förvaltar boet innebär att samtycke från samtliga dödsbodelägare krävs för att vidta åtgärder i dödsboet. Du och din fars maka måste alltså komma överrens om samtliga åtgärder.

Vad gäller bouppteckningen så ska den förrättas senast tre månader efter dödsfallet enligt ÄB 20:1. Den dödsbodelägare som har egendomen i sin vård (alternativt boutredningsman eller testamentsexekutor) är skyldig att se till att bestämma tid och ort för bouppteckningen samt utse två goda män att förrätta den, se ÄB 20:2. Jag förstår det som att det är din fars maka som har dödsboet egendom i sin vård och skyldigheten att kalla till bouppteckning faller därmed på henne. Angående dödsbodelägarnas uppgiftsskyldigheter vid bouppteckningen så ska den som vårdar egendomen och i övrigt känner till boet bäst (i detta fall din fars fru) uppge boets tillgångar och skulder. Bouppgivaren ska underteckan bouppteckningen och försäkra att denne på heder och samvete lämnat riktiga uppgifter och att inget avsiktligt utelämnats. Övriga dödsbodelägare ska på anmaning lämna uppgifter till bouppteckningen. Detta framgår av ÄB 20:6. Om ni är osäkra på värderingen av dödsboets egendom rekomenderar jag er att ni får egendomen värderad av en oberoende part. Om du misstänker att din fars fru undanhåller uppgifter till bouppteckningen kan du enligt ÄB 20:6 st. 2 ansöka att tingsrätten ålägger henne att bekräfta sina uppgifter med ed.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.


Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000