FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/02/2013

Jämkning av bodelning

Hej! Jag och min fd make har varit gifta i 2 år. Vi köpte ett hus tillsammans innan vi gifte oss där vi båda betalade hälften av kontantinsatsen och köpte senare en lägenhet tillsammans. Vi hade varsin bil sedan tidigare, och har en del sparande på gemensamma konton. Jag har ett studielån sedan tidigare, annars har vi bara lån på våra bostäder. Min fd make hävdar att jämkning ska tillämpas då han anser att han hade en mycket större förmögenhet än mig innan vi gifte oss. Jag har dock under äktenskapet tjänat nästan lika mycket mer än honom som han hade innan i början (kanske 60000 kronor mindre). Vi är båda välutbildade med välbetalda jobb. Skulle jämkning kunna vara skäligt i vårt fall? Och i så fall av vilken del av våra tillgångar (hus, lägenhet, studielån, kontanta medel)?

Lawline svarar

Hej,


Tack för din fråga!


Reglerna om jämkning av bodelning med anledning av äktenskapsskillnad finns i 12 kap 1 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230.  Denna s.k. femårsregeln tillämpas när det, med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, blir oskäligt med en hälftendelning av giftorättsgodset. Denna regel skall alltså främst tillämpas på kortvariga äktenskap, men äktenskapets längd är aldrig ensamt avgörande då hänsyn skall tas även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det skall därmed göras en helhetsbedömning av makarnas förhållanden. Med kortvarigt äktenskap menas ett äktenskap som varat i högst fem år. I denna tid skall även medräknas den tid som makarna levt tillsammans som sambor innan äktenskapet.


Huvudregeln vid bodelning är att makarnas respektive giftorättsgods skall läggas ihop och delas lika. För att jämkning enligt femårsregeln skall bli aktuellt skall den ena maken äga mer giftorättsgods än den andre maken, och det skall vara oskäligt att den mer förmögne maken lämnar över giftorättsgods till den andra maken. För att hälftendelning skall vara oskäligt fordras att skillnaden mellan makarnas förmögenhet är påtaglig. Vad som menas med påtaglig skillnad får bedömas från fall till fall, och en mindre påtaglig värdeskillnad kan endast utgöra grund för jämkning för makar med blygsam ekonomi.


Om jämkning blir aktuellt skall det ske schablonmässigt, vilket innebär att beräkningen görs utifrån äktenskapets längd i förhållande till fem år.  Om ni har varit gifta i två år skall alltså endast två femtedelar av giftorättsgodset ingå i hälftendelningen (förutsatt att ni inte varit sambor innan äktenskapet).


Jämkning av bodelning skall inte tillämpas på bostad och bohag som införskaffats för makarnas gemensamma användande, utan jämkning skall endast avse annan egendom. I ert fall skall alltså jämkning inte tillämpas i fråga om ert hus och er lägenhet, men möjligtvis i fråga om bilar och bankmedel.


Angående din CSN-skuld, så skulle detta kunna utgöra en grund för jämkning av bodelningen. Innan man lägger ihop och delar lika på makarnas respektive giftorättsgods får nämligen makarna göra avdrag för sina skulder, se 11 kap 2 § ÄktB. Om du har en stor skuld skulle det kunna innebära att du bidrar med en mindre del i hälftendelningen och att det därmed skulle kunna vara oskäligt att din make lämnar över delar av sitt giftorättsgods till dig.


Sammanfattningsvis är jag tveksam att jämkning av bodelning skulle vara aktuellt vid ert fall då du säger att ni båda har god ekonomi och att skillnaden mellan era respektive förmögenheter inte är stora. Det som skulle kunna utgöra grund för jämkning är, som sagt, om du har en stor CSN-skuld som skulle innebära att din make blir tvungen att överlämna egendom till dig.


Hoppas du fått svar på din fråga.


Med vänlig hälsning,


Linda OlssonRådgivare