FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente26/02/2013

Arvsskifte som ej beaktat testamente med förordnande om legat

Hej. Arvskifte som ej beaktat att testamente förelåg och ej utbetalt legatet. Kan man i efterhand överklaga detta då det framkommit sedan testamentstagaren avlidit. Är det förskingring av arvsdel?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Förutsatt att testamentet vunnit laga kraft och legatet inte äventyrar laglotterna ska sedan detta utgå innan arvsskiftet. (ärvdabalk (ÄB) 11:2 och 22:1 st. 1) Innan testamente vunnit laga kraft kan legatarien dock inte göra gällande sitt anspråk. Laga kraft vinner ett testamente antingen 6 månader efter delgivning av testamente om detta inte klandras eller tidigare om arvingarna väljer att godkänna testamentet. (ÄB 14:4-5) Vinner testamentet laga kraft blir detta giltigt och fordran kan riktas mot de som hade att fullgöra legatet. Om inte boet företräddes av boutredningsman innebär detta dödsbodelägarna. Om arvsskifte sker innan legat har utgetts kan delägarna till boet bli gemensamt ansvariga så som om skifte inte har ägt rum. (ÄB 18:6 eller 19:18) Har arvsskifte redan skett kan legatet istället krävas i den redan skiftade egendomen. Avser legatet viss sak ska den arvinge som fått denna sak på sin lott förpliktas utge densamma till legatarien. Legatarien kan inte kräva mer än vad denne har rätt till genom testamentet. Om den oskiftade kvarlåtenskapen inte var tillräckligt stor eller om det fanns hinder för utbetalning av legatet ligger bevisbördan för detta på de som förvaltat boet. (ÄB 22:1)

Sammanfattningsvis finns det en möjlighet för dig att med giltigt testamente föra talan mot dödsbodelägarna alt. bouppteckningsman. På detta sätt kan du vinna rätt till det legat som du förordnats genom testamente. Väljer du att gå vidare och överklaga detta ärende blir mitt råd till dig att kontakta yrkesverksam jurist för ytterligare vägledning.

Ärvdabalk: https://lagen.nu/1958:637

Med Vänlig Hälsning

Hannah JakobssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?